Child theme

Hello, I installed the theme "BP-social" but I can not find the theme "BP-social child" ... How to please ?