Theme: WPMU Dixi Smiles are displayed

Theme: WPMU Dixi
Smiles are displayed in a single column