showcase theme responsiveness

is the showcase theme a mobile friendly theme?