Why WPMUDEV Emails FAIL

https://www.youtube.com/watch?v=PSYY6MJ4v7M