WPMU DEV In Your Language

Translation of Snapshot: Slovak

1
Prio Original string Translation
Run-time warnings (non-fatal errors). Execution of the script is not halted. Upozornenia na spustenie (bez fatálnych chýb). Vykonávanie skriptu sa nezastaví. Details

Run-time warnings (non-fatal errors). Execution of the script is not halted.

Upozornenia na spustenie (bez fatálnych chýb). Vykonávanie skriptu sa nezastaví.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-13 18:15:58 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/settings.php:126
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The exclude feature uses pattern matching so you can easily select files to exclude from your backups. Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, themes/twentyten or public/wp-content/themes/twentyten. <strong>The local folder or any unreadable files are excluded from Snapshot backups by default.</strong> Funkcia vylúčenia používa prispôsobenie vzoru, takže môžete ľahko vybrať súbory, ktoré chcete vylúčiť z vašich záloh. Príklad: vylúčiť Twenty Ten theme, môžete použiť twentyten, theme/twentyten alebo public/wp-content/theme/twentyten. <strong>Miestny priečinok je predvolene vylúčený zo zálohy Snapshot .</strong> Details

The exclude feature uses pattern matching so you can easily select files to exclude from your backups. Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, themes/twentyten or public/wp-content/themes/twentyten. <strong>The local folder or any unreadable files are excluded from Snapshot backups by default.</strong>

Funkcia vylúčenia používa prispôsobenie vzoru, takže môžete ľahko vybrať súbory, ktoré chcete vylúčiť z vašich záloh. Príklad: vylúčiť Twenty Ten theme, môžete použiť twentyten, theme/twentyten alebo public/wp-content/theme/twentyten. <strong>Miestny priečinok je predvolene vylúčený zo zálohy Snapshot .</strong>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-14 10:06:40 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/settings.php:109
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s, as a WPMU DEV member you get 10GB free cloud storage included in your membership. Create and store full backups of your website, including WordPress core files. And if disaster strikes, you can quickly and easily restore your website any time. %s, ako člen WPMU DEV získate 10 GB bezplatného ukladacieho cloud priestoru, ktorý je súčasťou vášho členstva. Vytvárajte a ukladajte plné zálohy svojich webových stránok vrátane súborov WordPress. A ak dôjde k katastrofe, môžete kedykoľvek rýchlo a ľahko obnoviť svoje webové stránky. <br/>Ak chcete povoliť túto službu, pridajte svoj Snapshot Key. Details

%s, as a WPMU DEV member you get 10GB free cloud storage included in your membership. Create and store full backups of your website, including WordPress core files. And if disaster strikes, you can quickly and easily restore your website any time.

%s, ako člen WPMU DEV získate 10 GB bezplatného ukladacieho cloud priestoru, ktorý je súčasťou vášho členstva. Vytvárajte a ukladajte plné zálohy svojich webových stránok vrátane súborov WordPress. A ak dôjde k katastrofe, môžete kedykoľvek rýchlo a ľahko obnoviť svoje webové stránky. <br/>Ak chcete povoliť túto službu, pridajte svoj Snapshot Key.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-10 21:27:09 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/activate.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You are deleting the destination <strong>%1$s</strong>. This destination has %2$d archives in it, are you sure you wish to remove it? You will still be able to access any archives at the destinations using the %3$s interface. Mažete cieľ <strong>%s</strong>. Tento cieľ má %d v sebe archívy, ste si istí, že ho chcete odstrániť? Stále budete môcť pristupovať k ľubovoľným archívom v cieľových adresách pomocou rozhrania %s. Details

You are deleting the destination <strong>%1$s</strong>. This destination has %2$d archives in it, are you sure you wish to remove it? You will still be able to access any archives at the destinations using the %3$s interface.

Mažete cieľ <strong>%s</strong>. Tento cieľ má %d v sebe archívy, ste si istí, že ho chcete odstrániť? Stále budete môcť pristupovať k ľubovoľným archívom v cieľových adresách pomocou rozhrania %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-13 17:48:42 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/index.php:192
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If directory is blank the snapshot file will be stored at the bucket root. If the directory is provided it will be created inside the bucket. This is a global setting and will be used by all snapshot configurations using this destination. You can also define a directory used by a specific snapshot. Ak je adresár prázdny, súbor snímok bude uložený v bucket root. Ak je adresár poskytnutý, vytvorí sa vnútri bucketu. Toto je globálne nastavenie a bude používať všetky konfigurácie snímok pomocou tohto cieľa. Môžete tiež definovať adresár, ktorý používa určitá snímka. Details

If directory is blank the snapshot file will be stored at the bucket root. If the directory is provided it will be created inside the bucket. This is a global setting and will be used by all snapshot configurations using this destination. You can also define a directory used by a specific snapshot.

Ak je adresár prázdny, súbor snímok bude uložený v bucket root. Ak je adresár poskytnutý, vytvorí sa vnútri bucketu. Toto je globálne nastavenie a bude používať všetky konfigurácie snímok pomocou tohto cieľa. Môžete tiež definovať adresár, ktorý používa určitá snímka.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-14 09:59:04 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/aws.php:326
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<b><code>max_execution_time</code> is set to %s which is too low</b>. A minimum execution time of 150 seconds is recommended to give the migration process the best chance of succeeding. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. <b><code>max_execution_time</code> je nastavené na %s čo je príliš málo</b>. Odporúča sa minimálne execution time 150 sekúnd, aby sa proces migrácie vykonal úspešne. Ak používate manažovaný webhosting, kontaktujte ho, aby ho aktualizoval. Details

<b><code>max_execution_time</code> is set to %s which is too low</b>. A minimum execution time of 150 seconds is recommended to give the migration process the best chance of succeeding. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

<b><code>max_execution_time</code> je nastavené na %s čo je príliš málo</b>. Odporúča sa minimálne execution time 150 sekúnd, aby sa proces migrácie vykonal úspešne. Ak používate manažovaný webhosting, kontaktujte ho, aby ho aktualizoval.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-13 18:47:50 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:85
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As part of your WPMU DEV membership you get 10GB free cloud storage to back up and store your entire WordPress website - including WordPress itself. You can schedule these backups to run daily, weekly or monthly and should you ever need it you can restore an entire website in just a few clicks. Ako súčasť vášho členstva v systéme WPMU DEV získate 10 GB bezplatného cloud úložiska, kde sa zálohuje a uloží celú vašu webovú lokalitu WordPress - vrátane WordPressu samotného. Môžete naplánovať, aby tieto zálohy spustili denne, mesačne alebo týždenne a ak by ste niekedy potrebovali, môžete obnoviť celú webovú stránku iba niekoľkými kliknutiami. Details

As part of your WPMU DEV membership you get 10GB free cloud storage to back up and store your entire WordPress website - including WordPress itself. You can schedule these backups to run daily, weekly or monthly and should you ever need it you can restore an entire website in just a few clicks.

Ako súčasť vášho členstva v systéme WPMU DEV získate 10 GB bezplatného cloud úložiska, kde sa zálohuje a uloží celú vašu webovú lokalitu WordPress - vrátane WordPressu samotného. Môžete naplánovať, aby tieto zálohy spustili denne, mesačne alebo týždenne a ak by ste niekedy potrebovali, môžete obnoviť celú webovú stránku iba niekoľkými kliknutiami.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-14 09:23:56 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/modals/popup-welcome.php:64
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your last backup was over a week ago. Make sure you're backing up regularly! Vaša posledná záloha bola pred viac ako týždňom. Uistite sa, že pravidelne zálohujete! Details

Your last backup was over a week ago. Make sure you're backing up regularly!

Vaša posledná záloha bola pred viac ako týždňom. Uistite sa, že pravidelne zálohujete!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-10 21:20:38 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/dashboard/widget-status.php:32
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Snapshots are restoring points for your site. Simply choose what you want to back up and then store it on destinations such as Dropbox, Amazon S3 and more. Snapshoty sú body obnovenia pre vaše stránky. Jednoducho si vyberte to, čo chcete zálohovať, a potom ho uložte na miestach ako Dropbox, Amazon S3 a ďalšie. Details

Snapshots are restoring points for your site. Simply choose what you want to back up and then store it on destinations such as Dropbox, Amazon S3 and more.

Snapshoty sú body obnovenia pre vaše stránky. Jednoducho si vyberte to, čo chcete zálohovať, a potom ho uložte na miestach ako Dropbox, Amazon S3 a ďalšie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-10 22:00:42 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/dashboard/widget-snapshots.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Snapshots are restoring points for your site. Here are your latest snapshots. Snapshoty sú body obnovenia pre vaše stránky. Tu sú vaše najnovšie snímky. Details

Snapshots are restoring points for your site. Here are your latest snapshots.

Snapshoty sú body obnovenia pre vaše stránky. Tu sú vaše najnovšie snímky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-10 22:00:56 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/dashboard/widget-snapshots.php:59
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Destinations are where your snapshots are uploaded and stored. Store files on Dropbox, Google Drive, Amazon S3, FTP/SFTP, or your local server. Cieľovými oblasťami sú miesta, kde sa snímky odovzdávajú a ukladajú. Ukladajte súbory na Dropbox, Google Drive, Amazon S3, FTP/SFTP alebo na vašom lokálnom počítači. Details

Destinations are where your snapshots are uploaded and stored. Store files on Dropbox, Google Drive, Amazon S3, FTP/SFTP, or your local server.

Cieľovými oblasťami sú miesta, kde sa snímky odovzdávajú a ukladajú. Ukladajte súbory na Dropbox, Google Drive, Amazon S3, FTP/SFTP alebo na vašom lokálnom počítači.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-10 22:02:12 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/dashboard/widget-destinations.php:47
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Backups are running Daily/%s Zálohy sú spúšťané %s o %s Details

Backups are running Daily/%s

Zálohy sú spúšťané %s o %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-14 10:14:08 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/dashboard/widget-hosting-backups.php:99
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restore Note: The archive contains tables names with a different database prefix ( %1$s ) than this site ( %2$s ). The tables restored will automatically be renamed to the site prefix Poznámka k obnove: Archív obsahuje názvy tabuliek s inou predponou databázy ( %s ) ako táto stránka ( %s ). Obnovené tabuľky sa automaticky premenujú na prefix lokality Details

Restore Note: The archive contains tables names with a different database prefix ( %1$s ) than this site ( %2$s ). The tables restored will automatically be renamed to the site prefix

Poznámka k obnove: Archív obsahuje názvy tabuliek s inou predponou databázy ( %s ) ako táto stránka ( %s ). Obnovené tabuľky sa automaticky premenujú na prefix lokality

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-13 17:38:54 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/snapshots/restore.php:629
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators