WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Swati (South Africa)

1 2 3 18
Prio Original string Translation
Page %1$s of %1$s Likhasi %1$s kulama %1$s Details

Page %1$s of %1$s

Likhasi %1$s kulama %1$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:42:06 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class_wds_macro.php:267
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page %1$d of %1$d Likhasi %1$d kulama %1$d Details

Page %1$d of %1$d

Likhasi %1$d kulama %1$d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:42:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class_wds_macro.php:258
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't find any compatible data to import. Asikaytfoli idatha lefanelekile kutsi siyingenise. Details

We couldn't find any compatible data to import.

Asikaytfoli idatha lefanelekile kutsi siyingenise.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:43:11 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:312
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You don't have permission to perform this operation. Awunamvume yekwenta lomsebenti. Details

You don't have permission to perform this operation.

Awunamvume yekwenta lomsebenti.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:43:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:307
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance. Tama kungenisa lefayela kabusha noma wetame lenye lesandza kukhishwa. Tsintsana nebasiti uma udzinga lolunye lusito. Details

Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance.

Tama kungenisa lefayela kabusha noma wetame lenye lesandza kukhishwa. Tsintsana nebasiti uma udzinga lolunye lusito.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:45:01 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:256
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing. Lefayela leniketiwe yephukile. Tama kukhiphela lenye ngaphandle bese uyayingenisa futsi. Details

Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing.

Lefayela leniketiwe yephukile. Tama kukhiphela lenye ngaphandle bese uyayingenisa futsi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:46:17 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:193
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:240
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support. Lefayela leniketiwe ayikalungi noma ayisilo luhlobo lwe-JSON. Cinisekisa kutsi lefayela loyikhetsile ingabe iti-JSON lekhishwe ku-SmartCrawl bese uyetama futsi. Uma lenkhinga ichubeka tsintsana nebasiti. Details

Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support.

Lefayela leniketiwe ayikalungi noma ayisilo luhlobo lwe-JSON. Cinisekisa kutsi lefayela loyikhetsile ingabe iti-JSON lekhishwe ku-SmartCrawl bese uyetama futsi. Uma lenkhinga ichubeka tsintsana nebasiti.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:48:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:190
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No import file supplied. Please select an import file and try again. Kute ifayela yekungenisa leniketiwe. Sicela kutsi ukhetse ifayela yekungenisa uphindze utame futsi. Details

No import file supplied. Please select an import file and try again.

Kute ifayela yekungenisa leniketiwe. Sicela kutsi ukhetse ifayela yekungenisa uphindze utame futsi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:49:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:183
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support. Kukhona lokwenteke kabi ngalesikhatsi setame kuhlanganisa tilungiselelo takho kutikhiphela ngaphandle. Uma lenkhinga isachubeka tsintsana nebasiti. Details

Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support.

Kukhona lokwenteke kabi ngalesikhatsi setame kuhlanganisa tilungiselelo takho kutikhiphela ngaphandle. Uma lenkhinga isachubeka tsintsana nebasiti.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:51:20 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:150
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid export parameters. Try refreshing the page and attempting export again. Atisikahle timphawu tekukhiphela ngaphandle. Linga kulayisha kabusha lelikhasi uphindze utame kukhiphela ngaphandle futsi. Details

Invalid export parameters. Try refreshing the page and attempting export again.

Atisikahle timphawu tekukhiphela ngaphandle. Linga kulayisha kabusha lelikhasi uphindze utame kukhiphela ngaphandle futsi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:52:51 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:142
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles. Caphela: Loluhlolo lubuka kuphela lombhalo lokhishwa nguelikhasi lakho futsi alubalwa luhla lwekungena. Emablogi lanemibhalo leminingi atawuhlomula kakhulu kulendlela yekwenta, njengoba isita i-Google kutsi itfole futsi ifake eluhlwini yonke imibhalo yakho, hhayi imibhalo lemisha kuphela. Details

Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles.

Caphela: Loluhlolo lubuka kuphela lombhalo lokhishwa nguelikhasi lakho futsi alubalwa luhla lwekungena. Emablogi lanemibhalo leminingi atawuhlomula kakhulu kulendlela yekwenta, njengoba isita i-Google kutsi itfole futsi ifake eluhlwini yonke imibhalo yakho, hhayi imibhalo lemisha kuphela.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:56:23 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/checks/class_wds_check_links_count.php:60
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This image will be available to use as the featured image when the term page is shared. Lesitfombe sitawutfolakala kutsi sisebente ngengesitfombe lesikhetsiwe uma likhasi kwabelwana ngalo. Details

This image will be available to use as the featured image when the term page is shared.

Lesitfombe sitawutfolakala kutsi sisebente ngengesitfombe lesikhetsiwe uma likhasi kwabelwana ngalo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:57:37 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/term-additions-form.php:197
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Each of these images will be available to use as the featured image when the term page is shared. Ngasinye saletitfombe sitawutfolakala kutsi sisebente ngengesitfombe lesikhetsiwe uma likhasi kwabelwana ngalo. Details

Each of these images will be available to use as the featured image when the term page is shared.

Ngasinye saletitfombe sitawutfolakala kutsi sisebente ngengesitfombe lesikhetsiwe uma likhasi kwabelwana ngalo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:58:11 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/term-additions-form.php:108
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. /excluded-url e.g. /iurl-lengakafakwa Details

e.g. /excluded-url

e.g. /iurl-lengakafakwa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:58:35 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:130
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap. Faka noma nguwaphi ema-URL longatsndza kutsi angangeni naphakadze kutemephu yewebusayithi. Details

Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap.

Faka noma nguwaphi ema-URL longatsndza kutsi angangeni naphakadze kutemephu yewebusayithi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:59:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:127
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 18
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators