WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Polish glossary

1 2 3 47
Prio Original string Translation
We were unable to automatically remove the rules. We recommend trying to remove the rules manually. If you don’t have access to the .htaccess file to remove it manually, please consult with your hosting provider to change the configuration on the server. Nie mogliśmy automatycznie usunąć reguł. Zalecamy ręczne usunięcie reguł. Jeśli nie masz dostępu do pliku .htaccess, aby usunąć go ręcznie, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług hostingowych, aby zmienić konfigurację na serwerze. Details

We were unable to automatically remove the rules. We recommend trying to remove the rules manually. If you don’t have access to the .htaccess file to remove it manually, please consult with your hosting provider to change the configuration on the server.

Nie mogliśmy automatycznie usunąć reguł. Zalecamy ręczne usunięcie reguł. Jeśli nie masz dostępu do pliku .htaccess, aby usunąć go ręcznie, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług hostingowych, aby zmienić konfigurację na serwerze.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:38:57 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • core/modules/class-webp.php:636
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The .htaccess file doesn't contain the WebP rules from Smush. Plik .htaccess nie zawiera reguł WebP wtyczki Smush. Details

The .htaccess file doesn't contain the WebP rules from Smush.

Plik .htaccess nie zawiera reguł WebP wtyczki Smush.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:39:17 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • core/modules/class-webp.php:633
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We tried to apply the .htaccess rules automatically but we were unable to complete this action. Make sure the file permissions on your .htaccess file are set to 644, or switch to manual mode and apply the rules yourself. If you need further assistance, you can %1$scontact support%2$s for help. Próbowaliśmy automatycznie zastosować reguły .htaccess, ale nie mogliśmy ukończyć tej czynności. Upewnij się, że uprawnienia dostępu do pliku .htaccess są ustawione na 644, lub przełącz na tryb ręczny i zastosuj reguły samodzielnie. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, %1$scskontaktuj się z pomocą techniczną%2$s, aby uzyskać pomoc. Details

We tried to apply the .htaccess rules automatically but we were unable to complete this action. Make sure the file permissions on your .htaccess file are set to 644, or switch to manual mode and apply the rules yourself. If you need further assistance, you can %1$scontact support%2$s for help.

Próbowaliśmy automatycznie zastosować reguły .htaccess, ale nie mogliśmy ukończyć tej czynności. Upewnij się, że uprawnienia dostępu do pliku .htaccess są ustawione na 644, lub przełącz na tryb ręczny i zastosuj reguły samodzielnie. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, %1$scskontaktuj się z pomocą techniczną%2$s, aby uzyskać pomoc.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. opening 'a' tag to premium support, 2. closing 'a' tag.
Date added:
2020-12-25 19:40:36 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • core/modules/class-webp.php:605
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The .htaccess file already contains the WebP rules from Smush. Plik .htaccess zawiera już reguły WebP wtyczki Smush. Details

The .htaccess file already contains the WebP rules from Smush.

Plik .htaccess zawiera już reguły WebP wtyczki Smush.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:40:47 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • core/modules/class-webp.php:600
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Newly uploaded images will be automatically converted to WebP format. Nowo przesłane obrazy zostaną automatycznie przekonwertowane do formatu WebP. Details

Newly uploaded images will be automatically converted to WebP format.

Nowo przesłane obrazy zostaną automatycznie przekonwertowane do formatu WebP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:41:00 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • core/modules/class-webp.php:430
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can also enable %3$sAutomatic Compression%2$s to convert newly uploaded image files automatically going forward. Możesz także włączyć%3$sAutomatyczną kompresję%2$s, aby automatycznie konwertować nowo przesłane pliki obrazów. Details

You can also enable %3$sAutomatic Compression%2$s to convert newly uploaded image files automatically going forward.

Możesz także włączyć%3$sAutomatyczną kompresję%2$s, aby automatycznie konwertować nowo przesłane pliki obrazów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - opening link tag, %2$s - </a>
Date added:
2020-12-25 19:41:35 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • core/modules/class-webp.php:424
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use the %1$sBulk Smush%2$s tool to convert all the images in your media library to WebP format. Użyj narzędzia %1$sBulk Smush%2$s, aby przekonwertować wszystkie obrazy z biblioteki multimediów na format WebP. Details

Use the %1$sBulk Smush%2$s tool to convert all the images in your media library to WebP format.

Użyj narzędzia %1$sBulk Smush%2$s, aby przekonwertować wszystkie obrazy z biblioteki multimediów na format WebP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - opening link tag, %2$s - </a>
Date added:
2020-12-25 19:41:57 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • core/modules/class-webp.php:415
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WebP files were deleted successfully. Pliki WebP zostały pomyślnie usunięte. Details

WebP files were deleted successfully.

Pliki WebP zostały pomyślnie usunięte.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:42:06 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • core/modules/class-webp.php:407
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong with the request. Please reload the page and try again. Coś poszło nie tak z żądaniem. Załaduj ponownie stronę i spróbuj ponownie. Details

Something went wrong with the request. Please reload the page and try again.

Coś poszło nie tak z żądaniem. Załaduj ponownie stronę i spróbuj ponownie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:42:17 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • core/class-core.php:384
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you no longer require your images to be served in WebP format, you can disable this feature. Jeśli nie potrzebujesz już swoich obrazów w formacie WebP, możesz wyłączyć tę funkcję. Details

If you no longer require your images to be served in WebP format, you can disable this feature.

Jeśli nie potrzebujesz już swoich obrazów w formacie WebP, możesz wyłączyć tę funkcję.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:42:28 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:147
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here's a list of the media types that will be converted to WebP format. Oto lista typów multimediów, które zostaną przekonwertowane na format WebP. Details

Here's a list of the media types that will be converted to WebP format.

Oto lista typów multimediów, które zostaną przekonwertowane na format WebP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:42:38 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:94
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Server configurations haven't been applied yet. Make configurations below to start serving images in WebP format. Konfiguracje serwera nie zostały jeszcze zastosowane. Wykonaj poniższe konfiguracje, aby rozpocząć wyświetlanie obrazów w formacie WebP. Details

Server configurations haven't been applied yet. Make configurations below to start serving images in WebP format.

Konfiguracje serwera nie zostały jeszcze zastosowane. Wykonaj poniższe konfiguracje, aby rozpocząć wyświetlanie obrazów w formacie WebP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:42:54 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:68
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The rules have been applied, however, the images have still not been converted to WebP. We recommend to contact your server provider to know more about the cause of this issue. Zasady zostały zastosowane, jednak obrazy nadal nie zostały przekonwertowane do WebP. Zalecamy skontaktowanie się z dostawcą serwera, aby dowiedzieć się więcej o przyczynie tego problemu. Details

The rules have been applied, however, the images have still not been converted to WebP. We recommend to contact your server provider to know more about the cause of this issue.

Zasady zostały zastosowane, jednak obrazy nadal nie zostały przekonwertowane do WebP. Zalecamy skontaktowanie się z dostawcą serwera, aby dowiedzieć się więcej o przyczynie tego problemu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:43:05 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:66
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sNote:%2$s We noticed the Amazon S3 Integration is enabled. Offloaded images will not be served in WebP format, but Smush will still create local WebP copies of all images. If this is undesirable, please deactivate the WebP module below. %1$sUwaga:%2$s Zauważyliśmy, że integracja z Amazon S3 jest włączona. Odciążone obrazy nie będą wyświetlane w formacie WebP, ale Smush nadal będzie tworzył lokalne kopie wszystkich obrazów w sieci WebP. Jeśli jest to niepożądane, dezaktywuj poniższy moduł WebP. Details

%1$sNote:%2$s We noticed the Amazon S3 Integration is enabled. Offloaded images will not be served in WebP format, but Smush will still create local WebP copies of all images. If this is undesirable, please deactivate the WebP module below.

%1$sUwaga:%2$s Zauważyliśmy, że integracja z Amazon S3 jest włączona. Odciążone obrazy nie będą wyświetlane w formacie WebP, ale Smush nadal będzie tworzył lokalne kopie wszystkich obrazów w sieci WebP. Jeśli jest to niepożądane, dezaktywuj poniższy moduł WebP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. opening 'b' tag, 2. closing 'b' tag
Date added:
2020-12-25 19:43:34 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:50
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:76
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WebP conversion is active and working well. Your hosting has automatically pre-configured the conversion for you and no further actions are required. Konwersja WebP jest aktywna i działa dobrze. Twój hosting automatycznie wstępnie skonfigurował konwersję i nie są wymagane żadne dalsze działania. Details

WebP conversion is active and working well. Your hosting has automatically pre-configured the conversion for you and no further actions are required.

Konwersja WebP jest aktywna i działa dobrze. Twój hosting automatycznie wstępnie skonfigurował konwersję i nie są wymagane żadne dalsze działania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:43:44 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/webp-meta-box.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 47
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators