WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Swati (Swaziland)

1 2 3 4
Prio Original string Translation
PNG to JPEG Conversion Gucula i-PNG ibe i-JPEG (Kunekulahlakelwa) Details

PNG to JPEG Conversion

Gucula i-PNG ibe i-JPEG (Kunekulahlakelwa)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:295
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save a copy of your original full-size images separately so you can restore them at any point. Note: Keeping a copy of your original files can significantly increase the size of your uploads folder by nearly twice as much. Gcina titfombe takho letigcwele kute ukwati kutibuyisela nome nini. Caphela: Kuvumela lesi lungiselelo kutawubanga kukhula kwe-folda yakho yekulayisha cishe ngaloku phindwe kabili. Details

Save a copy of your original full-size images separately so you can restore them at any point. Note: Keeping a copy of your original files can significantly increase the size of your uploads folder by nearly twice as much.

Gcina titfombe takho letigcwele kute ukwati kutibuyisela nome nini. Caphela: Kuvumela lesi lungiselelo kutawubanga kukhula kwe-folda yakho yekulayisha cishe ngaloku phindwe kabili.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 14:06:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:291
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you compress a PNG, Smush will check if converting it to JPEG could further reduce its size. Uma unciphisa ifayela yelohlobo lwe PNG, i-Smush utawuhlola kutsi ngabe kushuntja lefayela yentiwe i-JPEG kutawuchubeka kunciphise bungako bayo na. Details

When you compress a PNG, Smush will check if converting it to JPEG could further reduce its size.

Uma unciphisa ifayela yelohlobo lwe PNG, i-Smush utawuhlola kutsi ngabe kushuntja lefayela yentiwe i-JPEG kutawuchubeka kunciphise bungako bayo na.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:296
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Full Size Images Titfombe letigcwele Details

Full Size Images

Titfombe letigcwele

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 14:06:37 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/modals/onboarding.php:41
 • app/modals/onboarding.php:144
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you upload images to your site, we will automatically optimize and compress them for you. Uma ulayisha titfombe ku webhusayithi yakho, i-Smush itakulungisela tona ngalokutentekelako. Details

When you upload images to your site, we will automatically optimize and compress them for you.

Uma ulayisha titfombe ku webhusayithi yakho, i-Smush itakulungisela tona ngalokutentekelako.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:261
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Currently, your largest image size is set at %1$s%2$dpx wide %3$s %4$dpx high%5$s. Kwa nyalo, bukhulu lobusetulu besitfombe bubekwe ku %s%dpx bubanti x %dpx budze%s. Details

Currently, your largest image size is set at %1$s%2$dpx wide %3$s %4$dpx high%5$s.

Kwa nyalo, bukhulu lobusetulu besitfombe bubekwe ku %s%dpx bubanti x %dpx budze%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: strong tag, %2$d: max width size, %3$s: tag, %4$d: max height size, %5$s: closing strong tag
Date added:
2017-10-04 14:06:37 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:377
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It seems you haven’t finished setting up WP Offload Media yet. %1$sConfigure it now%2$s to enable Amazon S3 support. Kubukeka sengatsi awukacedzi kulungiselela i-WP S3 Offload, %sIlungiselele%s nyalo kute utfole kusebentelana ne Amazon S3. Details

It seems you haven’t finished setting up WP Offload Media yet. %1$sConfigure it now%2$s to enable Amazon S3 support.

Kubukeka sengatsi awukacedzi kulungiselela i-WP S3 Offload, %sIlungiselele%s nyalo kute utfole kusebentelana ne Amazon S3.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:311
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We are having trouble interacting with WP Offload Media, make sure the plugin is activated. Or you can %1$sreport a bug%2$s. Sibe nenkhinga sitama kuchumana ne WP S3 Offload, cinisekisa kutsi le-plugin ivunyelwe kusebenta. Noma %ssatise nge-bug%s. Details

We are having trouble interacting with WP Offload Media, make sure the plugin is activated. Or you can %1$sreport a bug%2$s.

Sibe nenkhinga sitama kuchumana ne WP S3 Offload, cinisekisa kutsi le-plugin ivunyelwe kusebenta. Noma %ssatise nge-bug%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:297
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sUpgrade to Pro%2$s to bulk smush all your images with one click. %sKhuphukela ku Pro%s kute unciphise tonke titfombe takho ngeku chofota kanye. Details

%1$sUpgrade to Pro%2$s to bulk smush all your images with one click.

%sKhuphukela ku Pro%s kute unciphise tonke titfombe takho ngeku chofota kanye.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-04 14:06:36 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:153
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sUpgrade to pro%2$s to bulk smush all your directory images with one click. Free users can smush 50 images with each click. %sKhhuphukela ku Pro%s kute ukhone kunciphisa titfombe litisema-foldeni ngeku chofota kanye. Labasebentisa yamahhal banga nciphisa leti ngema-50 ngeku chofota kanye. Details

%1$sUpgrade to pro%2$s to bulk smush all your directory images with one click. Free users can smush 50 images with each click.

%sKhhuphukela ku Pro%s kute ukhone kunciphisa titfombe litisema-foldeni ngeku chofota kanye. Labasebentisa yamahhal banga nciphisa leti ngema-50 ngeku chofota kanye.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: a tag start, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-04 14:06:36 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/directory/meta-box.php:50
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Activate vumela Details

Activate

vumela

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/lazyload/disabled-meta-box.php:32
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It looks like Smush couldn’t verify your WPMU DEV membership so Pro features have been disabled for now. If you think this is an error, run a %1$sre-check%2$s or get in touch with our %3$ssupport team%4$s. Kubukeka sengatsi i-Smush ayikhonanga kucinisekisa bulunga bakho be WPMU DEV ngako ke tinsita te Pro leti njenge Kunciphisa-Kabanti kungenteka tingasebenti kahle. Uma ucabanga kutsi loku kuliphutsa, %sphindza uhlolisise%s noma utsintsane %snelitsimba letfu lekusita%s. Details

It looks like Smush couldn’t verify your WPMU DEV membership so Pro features have been disabled for now. If you think this is an error, run a %1$sre-check%2$s or get in touch with our %3$ssupport team%4$s.

Kubukeka sengatsi i-Smush ayikhonanga kucinisekisa bulunga bakho be WPMU DEV ngako ke tinsita te Pro leti njenge Kunciphisa-Kabanti kungenteka tingasebenti kahle. Uma ucabanga kutsi loku kuliphutsa, %sphindza uhlolisise%s noma utsintsane %snelitsimba letfu lekusita%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: $1$s: recheck link, $2$s: closing a tag, %3$s; contact link, %4$s: closing a tag
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-admin.php:329
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bulk smush is currently running. You need to keep this page open for the process to complete. %sKusachubeka kunciphisa titfombe nginyenti.%s Kudzingeka kutsi ugcine lelikhasi livulekile kute kuphele loku. Details

Bulk smush is currently running. You need to keep this page open for the process to complete.

%sKusachubeka kunciphisa titfombe nginyenti.%s Kudzingeka kutsi ugcine lelikhasi livulekile kute kuphele loku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 14:06:36 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/common/progress-bar.php:81
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s, you have %2$s%3$s%4$d%5$s attachment%6$s that needs re-compressing!
 • %s, una %s%s%d%s sinanyatsiselwa%s lesidzinga kuphindza sincishiswe!
 • %s une %s%s%d%s tinanyatsiselwa%s letidzinga kuhindza tincishiswe!
Details

Singular: %1$s, you have %2$s%3$s%4$d%5$s attachment%6$s that needs re-compressing!

%s, una %s%s%d%s sinanyatsiselwa%s lesidzinga kuphindza sincishiswe!

You have to log in to edit this translation.

Plural: %1$s, you have %2$s%3$s%4$d%5$s attachments%6$s that need re-compressing!

%s une %s%s%d%s tinanyatsiselwa%s letidzinga kuhindza tincishiswe!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: user name, %2$s: strong tag, %3$s: span tag, %4$d: number of remaining umages, %5$s: closing span tag, %6$s: closing strong tag
Date added:
2017-10-04 14:06:36 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-admin.php:374
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s, you have %2$s%3$s%4$d%5$s attachment%6$s that needs smushing!
 • %s, una %s%s%d%s sinanyatsiselwa%s lesidzinga kuncishiswa!
 • %s, una %s%s%d%s tinanyatsiselwa%s letidzinga kuncishiswa!
Details

Singular: %1$s, you have %2$s%3$s%4$d%5$s attachment%6$s that needs smushing!

%s, una %s%s%d%s sinanyatsiselwa%s lesidzinga kuncishiswa!

You have to log in to edit this translation.

Plural: %1$s, you have %2$s%3$s%4$d%5$s attachments%6$s that need smushing!

%s, una %s%s%d%s tinanyatsiselwa%s letidzinga kuncishiswa!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: user name, %2$s: starting strong tag, %3$s: starting span tag, %4$d: remaining image count, %5$s: ending span tag, %6$s: ending strong tag translators: %1$s: user name, %2$s: strong opening tag, %3$s: span opening tag, %4$d: remaining count, %5$s: closing span tag, %6$s: closing strong tag
Date added:
2017-10-04 14:06:36 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:141
 • app/views/nextgen/meta-box.php:90
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators