WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Swati (Swaziland)

1 2 3 4 8
Prio Original string Translation
Total savings Lokongiwe sekukonkhe Details

Total savings

Lokongiwe sekukonkhe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/meta-boxes/nextgen/summary-meta-box.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Amazon S3 Amazon S3 Details

Amazon S3

Amazon S3

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:37 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/integrations/class-wp-smush-s3.php:74
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Amazon S3 support is active. Kusebentisana ne Amazon S3 kuvunyelwe Details

Amazon S3 support is active.

Kusebentisana ne Amazon S3 kuvunyelwe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:37 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/integrations/class-wp-smush-s3.php:315
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose directory Khetsa i-folda Details

Choose directory

Khetsa i-folda

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:37 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-wp-smush-core.php:538
 • core/modules/class-wp-smush-dir.php:1155
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable Amazon S3 support Vumela kusebentisana ne Amazon S3 Details

Enable Amazon S3 support

Vumela kusebentisana ne Amazon S3

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:37 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/integrations/class-wp-smush-s3.php:73
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
NextGen Gallery NextGen Gallery Details

NextGen Gallery

NextGen Gallery

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/integrations/class-wp-smush-nextgen.php:116
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush images that aren't located in your uploads folder. Nciphisa titfombe letingekho ngaphakatsi kwe-folda yakho yekulayisha Details

Smush images that aren't located in your uploads folder.

Nciphisa titfombe letingekho ngaphakatsi kwe-folda yakho yekulayisha

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-dir.php:1152
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We haven’t found any images in your media library yet so there’s no smushing to be done! Once you upload images, reload this page and start playing! Kwanyalo asikatfoli nasinye sitfombe esilulwini sakho semidiya ngaloko kute kunciphisa lokumele kwentiwe! Uma ucedza kulayisha titfombe, phindza uvule lelikhasi ucale kudlala! Details

We haven’t found any images in your media library yet so there’s no smushing to be done! Once you upload images, reload this page and start playing!

Kwanyalo asikatfoli nasinye sitfombe esilulwini sakho semidiya ngaloko kute kunciphisa lokumele kwentiwe! Uma ucedza kulayisha titfombe, phindza uvule lelikhasi ucale kudlala!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-ajax.php:368
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Auto-convert PNGs to JPEGs (lossy) Gucula ema-PNG abe ma-JPG ngalokutentekelako (kunekulahlekelwa) Details

Auto-convert PNGs to JPEGs (lossy)

Gucula ema-PNG abe ma-JPG ngalokutentekelako (kunekulahlekelwa)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:37 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/meta-boxes/pro-features/meta-box.php:67
 • app/views/smush-upgrade-page.php:91
 • core/class-wp-smush-core.php:438
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Make a copy of my full size images Yenda i-khophi yetitfombe tami tangemphela Details

Make a copy of my full size images

Yenda i-khophi yetitfombe tami tangemphela

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/meta-boxes/pro-features/meta-box.php:55
 • app/views/smush-upgrade-page.php:86
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Resize my full size images Nciphisa titfombe tami tebungako lobuphelele Details

Resize my full size images

Nciphisa titfombe tami tebungako lobuphelele

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-wp-smush-core.php:418
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Max height Budze lobukhulu Details

Max height

Budze lobukhulu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-wp-smush-dashboard.php:356
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Max width Bubanti lobukhulu Details

Max width

Bubanti lobukhulu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-wp-smush-dashboard.php:346
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Could not find image id in last scanned images Ayitfolakalang i-ID yesitfombe kuloluhlu lwetitfombe letisandza kufunwa. Details

Could not find image id in last scanned images

Ayitfolakalang i-ID yesitfombe kuloluhlu lwetitfombe letisandza kufunwa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:37 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-dir.php:227
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Incorrect image id I-ID lengakalungi yesitfombe Details

Incorrect image id

I-ID lengakalungi yesitfombe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-dir.php:198
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 8
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators