WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Swati (Swaziland)

1 2 3 4 5 8
Prio Original string Translation
Ajax Error Liphutsa le-Ajax Details

Ajax Error

Liphutsa le-Ajax

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:36 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:436
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
CHOOSE DIRECTORY KHETSA I-FOLDA Details

CHOOSE DIRECTORY

KHETSA I-FOLDA

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:37 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/directory/meta-box.php:38
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image couldn't be optimized Sitfombe asilungisekanga Details

Image couldn't be optimized

Sitfombe asilungisekanga

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-dir.php:254
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Missing file path. Ayikho indlela leya kule fayela. Details

Missing file path.

Ayikho indlela leya kule fayela.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:431
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Updating Stats Ibuyeketa Tibalo Details

Updating Stats

Ibuyeketa Tibalo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-cdn.php:279
 • core/modules/class-dir.php:1143
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We could not find any images in the selected directory. Asitfolanga nasinye sitfombe kule-folda lekhetsiwe. Details

We could not find any images in the selected directory.

Asitfolanga nasinye sitfombe kule-folda lekhetsiwe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-dir.php:724
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
image could not be smushed. lesitfombe asinciphisekanga. Details

image could not be smushed.

lesitfombe asinciphisekanga.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:433
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
images could not be smushed. letitfombe atinciphiseka. Details

images could not be smushed.

letitfombe atinciphiseka.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:434
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Install Plugin Faka i-plugin Details

Install Plugin

Faka i-plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-abstract-page.php:276
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Attachment Skipped - Check `wp_smush_image` filter. Sinanyatsiselwa seciwe - hlola sisefo i `wp_smush_image` Details

Attachment Skipped - Check `wp_smush_image` filter.

Sinanyatsiselwa seciwe - hlola sisefo i `wp_smush_image`

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:37 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-ajax.php:299
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush settings were updated, performing a quick scan to check if any of the images need to be Smushed again. Tilungiselelo te smush tishintjiwe, isenta luphandvo lolusheshako kuhlola kutsi ingabe letinye taletitfombe tidzinga kuncishiswa yini futsi. Details

Smush settings were updated, performing a quick scan to check if any of the images need to be Smushed again.

Tilungiselelo te smush tishintjiwe, isenta luphandvo lolusheshako kuhlola kutsi ingabe letinye taletitfombe tidzinga kuncishiswa yini futsi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-abstract-page.php:585
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smushing in progress.. Kunciphisa kuyachubeka.. Details

Smushing in progress..

Kunciphisa kuyachubeka..

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-smush.php:215
 • core/modules/class-smush.php:896
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Validating.. Iyacinisekisa.. Details

Validating..

Iyacinisekisa..

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-admin.php:340
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We successfully verified your membership, all the Pro features should work completely. Sicinisekise bulunga bakho ngemphumelelo, tonke tinsita te Pro kufanele tisebente ngalokugcwele. Details

We successfully verified your membership, all the Pro features should work completely.

Sicinisekise bulunga bakho ngemphumelelo, tonke tinsita te Pro kufanele tisebente ngalokugcwele.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:429
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your membership couldn't be verified. Bulunga bakho abukacinisekiswa. Details

Your membership couldn't be verified.

Bulunga bakho abukacinisekiswa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:430
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 8
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators