WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Swati (Swaziland)

1 2 3 4 5 7
Prio Original string Translation
Image couldn't be optimized Sitfombe asilungisekanga Details

Image couldn't be optimized

Sitfombe asilungisekanga

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-dir.php:274
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Missing file path. Ayikho indlela leya kule fayela. Details

Missing file path.

Ayikho indlela leya kule fayela.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:392
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Updating Stats Ibuyeketa Tibalo Details

Updating Stats

Ibuyeketa Tibalo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-cdn.php:290
 • core/modules/class-dir.php:1186
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We could not find any images in the selected directory. Asitfolanga nasinye sitfombe kule-folda lekhetsiwe. Details

We could not find any images in the selected directory.

Asitfolanga nasinye sitfombe kule-folda lekhetsiwe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-dir.php:763
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
image could not be smushed. lesitfombe asinciphisekanga. Details

image could not be smushed.

lesitfombe asinciphisekanga.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:394
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
images could not be smushed. letitfombe atinciphiseka. Details

images could not be smushed.

letitfombe atinciphiseka.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:395
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Install Plugin Faka i-plugin Details

Install Plugin

Faka i-plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-abstract-page.php:276
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Attachment Skipped - Check `wp_smush_image` filter. Sinanyatsiselwa seciwe - hlola sisefo i `wp_smush_image` Details

Attachment Skipped - Check `wp_smush_image` filter.

Sinanyatsiselwa seciwe - hlola sisefo i `wp_smush_image`

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:37 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-ajax.php:316
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush settings were updated, performing a quick scan to check if any of the images need to be Smushed again. Tilungiselelo te smush tishintjiwe, isenta luphandvo lolusheshako kuhlola kutsi ingabe letinye taletitfombe tidzinga kuncishiswa yini futsi. Details

Smush settings were updated, performing a quick scan to check if any of the images need to be Smushed again.

Tilungiselelo te smush tishintjiwe, isenta luphandvo lolusheshako kuhlola kutsi ingabe letinye taletitfombe tidzinga kuncishiswa yini futsi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-abstract-page.php:616
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smushing in progress.. Kunciphisa kuyachubeka.. Details

Smushing in progress..

Kunciphisa kuyachubeka..

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-media-library.php:355
 • app/class-media-library.php:452
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Validating.. Iyacinisekisa.. Details

Validating..

Iyacinisekisa..

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-admin.php:324
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We successfully verified your membership, all the Pro features should work completely. Sicinisekise bulunga bakho ngemphumelelo, tonke tinsita te Pro kufanele tisebente ngalokugcwele. Details

We successfully verified your membership, all the Pro features should work completely.

Sicinisekise bulunga bakho ngemphumelelo, tonke tinsita te Pro kufanele tisebente ngalokugcwele.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:390
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your membership couldn't be verified. Bulunga bakho abukacinisekiswa. Details

Your membership couldn't be verified.

Bulunga bakho abukacinisekiswa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:391
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You've smushed %d images in total. Unciphise titfombe letingu %d seti tonkhe. Details

You've smushed %d images in total.

Unciphise titfombe letingu %d seti tonkhe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: total number of images
Date added:
2017-10-04 14:06:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-dir.php:1095
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Free users can smush 50 images with each click. Labasebentisa ya mahhala banganciphisa titfomber letingema 50 ngekuchofota kanye. Details

Free users can smush 50 images with each click.

Labasebentisa ya mahhala banganciphisa titfomber letingema 50 ngekuchofota kanye.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 14:06:36 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:157
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 7
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators