WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Swati (South Africa)

1 2 3 4
Prio Original string Translation
%1$s, you have %2$s%3$s%4$d%5$s attachment%6$s that needs smushing!
 • %s, una %s%s%d%s sinanyatsiselwa%s lesidzinga kuncishiswa!
 • %s, una %s%s%d%s tinanyatsiselwa%s letidzinga kuncishiswa!
Details

Singular: %1$s, you have %2$s%3$s%4$d%5$s attachment%6$s that needs smushing!

%s, una %s%s%d%s sinanyatsiselwa%s lesidzinga kuncishiswa!

You have to log in to edit this translation.

Plural: %1$s, you have %2$s%3$s%4$d%5$s attachments%6$s that need smushing!

%s, una %s%s%d%s tinanyatsiselwa%s letidzinga kuncishiswa!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: user name, %2$s: starting strong tag, %3$s: starting span tag, %4$d: remaining image count, %5$s: ending span tag, %6$s: ending strong tag translators: %1$s: user name, %2$s: strong opening tag, %3$s: span opening tag, %4$d: remaining count, %5$s: closing span tag, %6$s: closing strong tag
Date added:
2017-10-04 11:35:11 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:141
 • app/views/nextgen/meta-box.php:90
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Super-Smush my images Nciphisa titfombe tami kabanti Details

Super-Smush my images

Nciphisa titfombe tami kabanti

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:02:10 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:264
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically compress my images on upload Nciphisa titfombe tami ngalokutetekelako uma tilayishwa Details

Automatically compress my images on upload

Nciphisa titfombe tami ngalokutetekelako uma tilayishwa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:02:50 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:259
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You have images that need smushing. %1$sBulk smush now!%2$s Unetitfombe letidzinga kuncishiswa. %sTinciphise ngatiningi nyalo!%s Details

You have images that need smushing. %1$sBulk smush now!%2$s

Unetitfombe letidzinga kuncishiswa. %sTinciphise ngatiningi nyalo!%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <a>, %2$s - </a>
Date added:
2017-10-04 11:06:31 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-abstract-page.php:711
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Checking images... Icwaninga titfombe.. Details

Checking images...

Icwaninga titfombe..

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:09:12 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:389
 • core/integrations/nextgen/class-admin.php:217
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smushing image... Inciphisa sitfombe.. Details

Smushing image...

Inciphisa sitfombe..

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:09:23 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:388
 • core/integrations/nextgen/class-admin.php:216
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restoring image... Ibuyisela sitfombe.. Details

Restoring image...

Ibuyisela sitfombe..

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:09:31 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:387
 • core/integrations/nextgen/class-admin.php:215
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Tip: Enable Super-Smush in the Settings area to get even more savings with almost no visible drop in quality. Seluleko: Vumela kunciphisa kabanti etilungiselelweni kute utfole konga lokwengetiwe ngaphendle kweku lahlekelwa lokuso sobala kwe bunjalo Details

Tip: Enable Super-Smush in the Settings area to get even more savings with almost no visible drop in quality.

Seluleko: Vumela kunciphisa kabanti etilungiselelweni kute utfole konga lokwengetiwe ngaphendle kweku lahlekelwa lokuso sobala kwe bunjalo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:11:48 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:172
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush individual images via your %1$sMedia Library%2$s Nciphisa titfombe ngasinye ngasinye %sEsilulwini Se-Midiya%s Details

Smush individual images via your %1$sMedia Library%2$s

Nciphisa titfombe ngasinye ngasinye %sEsilulwini Se-Midiya%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - a href opening tag, %2$s - a href closing tag
Date added:
2017-10-04 11:16:12 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box-header.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We haven't found any images in your %1$sgallery%2$s yet, so there's no smushing to be done! Once you upload images, reload this page and start playing! Kwanyalo asitfolanga nasinye sitfombe %sEmibukisweni%s yakho, ngaloko kute kunciphisa lokumele kwentiwe! Uma se ulayishe titfombe, phindza uvule lelikhasi ucale kudlala! Details

We haven't found any images in your %1$sgallery%2$s yet, so there's no smushing to be done! Once you upload images, reload this page and start playing!

Kwanyalo asitfolanga nasinye sitfombe %sEmibukisweni%s yakho, ngaloko kute kunciphisa lokumele kwentiwe! Uma se ulayishe titfombe, phindza uvule lelikhasi ucale kudlala!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tga, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-04 11:19:02 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/nextgen/meta-box.php:47
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush image including original file Nciphisa sitfombe ufake nesitfombe sangempela Details

Smush image including original file

Nciphisa sitfombe ufake nesitfombe sangempela

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:21:28 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-media-library.php:865
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restore Images Buyisela sitfombe Details

Restore Images

Buyisela sitfombe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:21:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/settings/meta-box.php:152
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restore original image Buyisela sitfombe sangempela Details

Restore original image

Buyisela sitfombe sangempela

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:21:59 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-media-library.php:891
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush individual images via your %1$sManage Galleries%2$s section Nciphisa titfombe ngasinye ngasinye %sEsilulwini Se-Midiya%s Details

Smush individual images via your %1$sManage Galleries%2$s section

Nciphisa titfombe ngasinye ngasinye %sEsilulwini Se-Midiya%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - a href opening tag, %2$s - a href closing tag
Date added:
2017-10-04 11:36:13 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/nextgen/meta-box-header.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable Super-Smush in the %1$sSettings%2$s area to get even more savings with almost no visible drop in quality. Vumela Kunciphisa Kabanti ekhasini le %sTilungiselelelo%s kute utfole konga lokukhulu futsi ngaphandle kwekulahleka lokusobala kwebuhle bemgangatfo wetitfombe takho. Details

Enable Super-Smush in the %1$sSettings%2$s area to get even more savings with almost no visible drop in quality.

Vumela Kunciphisa Kabanti ekhasini le %sTilungiselelelo%s kute utfole konga lokukhulu futsi ngaphandle kwekulahleka lokusobala kwebuhle bemgangatfo wetitfombe takho.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-04 11:37:06 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/nextgen/meta-box.php:117
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators