WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Swati (South Africa)

1 2 3 4
Prio Original string Translation
Smushing image... Inciphisa sitfombe.. Details

Smushing image...

Inciphisa sitfombe..

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:09:23 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:390
 • core/integrations/nextgen/class-admin.php:216
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restoring image... Ibuyisela sitfombe.. Details

Restoring image...

Ibuyisela sitfombe..

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:09:31 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:389
 • core/integrations/nextgen/class-admin.php:215
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Tip: Enable Super-Smush in the Settings area to get even more savings with almost no visible drop in quality. Seluleko: Vumela kunciphisa kabanti etilungiselelweni kute utfole konga lokwengetiwe ngaphendle kweku lahlekelwa lokuso sobala kwe bunjalo Details

Tip: Enable Super-Smush in the Settings area to get even more savings with almost no visible drop in quality.

Seluleko: Vumela kunciphisa kabanti etilungiselelweni kute utfole konga lokwengetiwe ngaphendle kweku lahlekelwa lokuso sobala kwe bunjalo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:11:48 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:250
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush individual images via your %1$sMedia Library%2$s Nciphisa titfombe ngasinye ngasinye %sEsilulwini Se-Midiya%s Details

Smush individual images via your %1$sMedia Library%2$s

Nciphisa titfombe ngasinye ngasinye %sEsilulwini Se-Midiya%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - a href opening tag, %2$s - a href closing tag
Date added:
2017-10-04 11:16:12 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box-header.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We haven't found any images in your %1$sgallery%2$s yet, so there's no smushing to be done! Once you upload images, reload this page and start playing! Kwanyalo asitfolanga nasinye sitfombe %sEmibukisweni%s yakho, ngaloko kute kunciphisa lokumele kwentiwe! Uma se ulayishe titfombe, phindza uvule lelikhasi ucale kudlala! Details

We haven't found any images in your %1$sgallery%2$s yet, so there's no smushing to be done! Once you upload images, reload this page and start playing!

Kwanyalo asitfolanga nasinye sitfombe %sEmibukisweni%s yakho, ngaloko kute kunciphisa lokumele kwentiwe! Uma se ulayishe titfombe, phindza uvule lelikhasi ucale kudlala!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tga, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-04 11:19:02 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/nextgen/meta-box.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush image including original file Nciphisa sitfombe ufake nesitfombe sangempela Details

Smush image including original file

Nciphisa sitfombe ufake nesitfombe sangempela

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:21:28 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-media-library.php:869
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restore Images Buyisela sitfombe Details

Restore Images

Buyisela sitfombe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:21:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/settings/meta-box.php:170
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restore original image Buyisela sitfombe sangempela Details

Restore original image

Buyisela sitfombe sangempela

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:21:59 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-media-library.php:895
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush individual images via your %1$sManage Galleries%2$s section Nciphisa titfombe ngasinye ngasinye %sEsilulwini Se-Midiya%s Details

Smush individual images via your %1$sManage Galleries%2$s section

Nciphisa titfombe ngasinye ngasinye %sEsilulwini Se-Midiya%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - a href opening tag, %2$s - a href closing tag
Date added:
2017-10-04 11:36:13 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/nextgen/meta-box-header.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable Super-Smush in the %1$sSettings%2$s area to get even more savings with almost no visible drop in quality. Vumela Kunciphisa Kabanti ekhasini le %sTilungiselelelo%s kute utfole konga lokukhulu futsi ngaphandle kwekulahleka lokusobala kwebuhle bemgangatfo wetitfombe takho. Details

Enable Super-Smush in the %1$sSettings%2$s area to get even more savings with almost no visible drop in quality.

Vumela Kunciphisa Kabanti ekhasini le %sTilungiselelelo%s kute utfole konga lokukhulu futsi ngaphandle kwekulahleka lokusobala kwebuhle bemgangatfo wetitfombe takho.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-04 11:37:06 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/nextgen/meta-box.php:88
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush Free was deactivated. You have Smush Pro active! I-WP Smush Yamahhala avaliwe kusebenta. Une-WP Smush Pro lesebentao! Details

Smush Free was deactivated. You have Smush Pro active!

I-WP Smush Yamahhala avaliwe kusebenta. Une-WP Smush Pro lesebentao!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:03:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Umesh Kumar (umesh_kumar)
References:
 • app/class-abstract-page.php:310
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reduced by %1$s (%2$01.1f%%) Kuncishiswe nga %s ( %01.1f%% ) Details

Reduced by %1$s (%2$01.1f%%)

Kuncishiswe nga %s ( %01.1f%% )

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:03:47 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/nextgen/class-stats.php:283
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you upload an image to WordPress it automatically creates %s thumbnail sizes that are commonly used in your pages. WordPress also stores the original full-size image, but because these are not usually embedded on your site we don’t Smush them. Pro users can override this. Uma ulayisha sitfombe ku-WordPress ivele yente titfonjana letinganga %s bungako bato lokuvame kutsi tisebente emakhasini akho. I-WordPress iphindze igcine letitfombe tangemphela letigcwele, kodvwa ngoba letitfombe akukavami kutsi tifakwe emakhasini ewebhusayithi asitinciphisi. Labasebentisa yabuchwepheshe bangakweca loku. Details

When you upload an image to WordPress it automatically creates %s thumbnail sizes that are commonly used in your pages. WordPress also stores the original full-size image, but because these are not usually embedded on your site we don’t Smush them. Pro users can override this.

Uma ulayisha sitfombe ku-WordPress ivele yente titfonjana letinganga %s bungako bato lokuvame kutsi tisebente emakhasini akho. I-WordPress iphindze igcine letitfombe tangemphela letigcwele, kodvwa ngoba letitfombe akukavami kutsi tifakwe emakhasini ewebhusayithi asitinciphisi. Labasebentisa yabuchwepheshe bangakweca loku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: number of thumbnails
Date added:
2017-10-04 11:04:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-media-library.php:379
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image couldn't be smushed as it exceeded the 5Mb size limit, Pro users can smush images with size up to 32Mb. Lesitfombe asinciphiseki ngoba seca lomncele webungako ba 1Mb, labasebentisa yebu Chwepheshe banganciphisa titfombe letifikela ku 32Mb. Details

Image couldn't be smushed as it exceeded the 5Mb size limit, Pro users can smush images with size up to 32Mb.

Lesitfombe asinciphiseki ngoba seca lomncele webungako ba 1Mb, labasebentisa yebu Chwepheshe banganciphisa titfombe letifikela ku 32Mb.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 10:56:28 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-media-library.php:385
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error posting to API: %1$s %2$s Kwenteke liphutsa kutfunyelwa ku API: %s %s Details

Error posting to API: %1$s %2$s

Kwenteke liphutsa kutfunyelwa ku API: %s %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: respnse code, %2$s error message
Date added:
2017-10-04 10:51:34 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-smush.php:398
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators