WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Swati (South Africa)

1 2 3 8
Prio Original string Translation
Click to start Bulk Smushing images in Media Library Chofota kute ucale kunciphisa titfombe letisesilulwini ngatinyenti ngasikhatsi sinye Details

Click to start Bulk Smushing images in Media Library

Chofota kute ucale kunciphisa titfombe letisesilulwini ngatinyenti ngasikhatsi sinye

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-05 20:50:32 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:164
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
GET STARTED AKE UCALE Details

GET STARTED

AKE UCALE

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-05 20:51:00 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/cdn/disabled-meta-box.php:34
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select a directory you'd like to Smush. Khetsa i-folda lotsandza kuyinciphisa Details

Select a directory you'd like to Smush.

Khetsa i-folda lotsandza kuyinciphisa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-05 20:51:25 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-dir.php:1136
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Give us a moment while we sync the stats. Sinike litfuntjana ngesikhatsi sihlanganisa letibalo. Details

Give us a moment while we sync the stats.

Sinike litfuntjana ngesikhatsi sihlanganisa letibalo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-05 20:55:23 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:438
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush Stats Tibalo te Smush (tekunciphisa) Details

Smush Stats

Tibalo te Smush (tekunciphisa)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-05 21:09:35 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-admin.php:197
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: For this process to happen automatically you need automatic smushing enabled. Caphela: Kute loku kutentekele kudzingeka kutsi uvemele kunciphisa lokutentekelako Details

Note: For this process to happen automatically you need automatic smushing enabled.

Caphela: Kute loku kutentekele kudzingeka kutsi uvemele kunciphisa lokutentekelako

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 13:42:08 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:702
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush will automatically check for any images that need re-smushing. I-Smush itatifunela ngalokutentekelako titfombe letidzinga kuphindze tincishiswe. Details

Smush will automatically check for any images that need re-smushing.

I-Smush itatifunela ngalokutentekelako titfombe letidzinga kuphindze tincishiswe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 13:53:04 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/common/meta-box-footer.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try Smush Pro Free Linga i-Smush Pro mahhala Details

Try Smush Pro Free

Linga i-Smush Pro mahhala

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 13:56:35 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-abstract-page.php:192
 • app/class-abstract-page.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
And hey, if you do, you can join WPMU DEV for a free 30 day trial and get access to even more features! Futsi, uma ukhona, ungabhalisela i-WPMU DEV kute utfole litfuba letisuku letingema 30 lekulinga futsi utfole netinsita letengetiwe! Details

And hey, if you do, you can join WPMU DEV for a free 30 day trial and get access to even more features!

Futsi, uma ukhona, ungabhalisela i-WPMU DEV kute utfole litfuba letisuku letingema 30 lekulinga futsi utfole netinsita letengetiwe!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 13:58:45 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-abstract-page.php:191
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Stop current bulk smush process. Yekela lesento sekunciphisa ngakuningi Details

Stop current bulk smush process.

Yekela lesento sekunciphisa ngakuningi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 13:59:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/common/progress-bar.php:67
 • core/class-core.php:447
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
DISMISS VALA Details

DISMISS

VALA

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 13:59:59 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:127
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Still having trouble with PageSpeed tests? Give these a go… Usahlangabetanga nenkhinva uma uhlola sivinini selikhasi? Nika loku litfuba Details

Still having trouble with PageSpeed tests? Give these a go…

Usahlangabetanga nenkhinva uma uhlola sivinini selikhasi? Nika loku litfuba

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 13:31:01 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:77
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
PNG to JPEG savings Lokongiwe ngeugucula ema-PNG abe-JPG Details

PNG to JPEG savings

Lokongiwe ngeugucula ema-PNG abe-JPG

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 13:34:31 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:589
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No resize savings available Akukongeki lutfo ngekunciphisa Details

No resize savings available

Akukongeki lutfo ngekunciphisa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 13:35:01 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/summary/meta-box.php:92
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Total savings Lokongiwe sekukonkhe Details

Total savings

Lokongiwe sekukonkhe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 13:38:16 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/nextgen/summary-meta-box.php:36
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 8
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators