WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Swati (South Africa)

1 37 38 39 40 41 43
Prio Original string Translation
BULK SMUSH NOW You have to log in to add a translation. Details

BULK SMUSH NOW

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:178
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
UPLOAD IMAGES LAYISHA TITFOMBE Details

UPLOAD IMAGES

LAYISHA TITFOMBE

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 11:12:02 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:49
 • app/views/nextgen/meta-box.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No attachments found - Upload some images Kute tinanyatsiselwa letitfolakele - Layisha titfombe Details

No attachments found - Upload some images

Kute tinanyatsiselwa letitfolakele - Layisha titfombe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 11:14:29 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:40
 • app/views/nextgen/meta-box.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
RE-CHECK IMAGES PHINDZA UHLOLE TITFOMBE Details

RE-CHECK IMAGES

PHINDZA UHLOLE TITFOMBE

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 11:15:31 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:403
 • core/integrations/nextgen/class-admin.php:219
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Lets you check if any images can be further optimized. Useful after changing settings. Kukuvumela uhlole kutsi tikhona yoini titfombe letingaphindze tincishiswe. Kubalulekile emuva kweku shintja tilungiselelo. Details

Lets you check if any images can be further optimized. Useful after changing settings.

Kukuvumela uhlole kutsi tikhona yoini titfombe letingaphindze tincishiswe. Kubalulekile emuva kweku shintja tilungiselelo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 11:15:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-abstract-page.php:594
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
BULK SMUSH NCIPHISA NGAKUNYENTI Details

BULK SMUSH

NCIPHISA NGAKUNYENTI

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 11:15:54 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/nextgen/meta-box.php:123
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Media Library Silulu Se-Midiya Details

Media Library

Silulu Se-Midiya

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 11:16:04 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/bulk/meta-box-header.php:25
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush individual images via your %1$sMedia Library%2$s Nciphisa titfombe ngasinye ngasinye %sEsilulwini Se-Midiya%s Details

Smush individual images via your %1$sMedia Library%2$s

Nciphisa titfombe ngasinye ngasinye %sEsilulwini Se-Midiya%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - a href opening tag, %2$s - a href closing tag
Date added:
2017-10-04 11:16:12 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box-header.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unable to smush image, %s Ihlulekile kunciphisa sitfombe, %s Details

Unable to smush image, %s

Ihlulekile kunciphisa sitfombe, %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: error message
Date added:
2017-10-04 11:05:16 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/integrations/class-nextgen.php:683
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't process the image, fields empty. Asikwataga kucubungula lesitfombe, kunetikhala leti ngenalutfo. Details

We couldn't process the image, fields empty.

Asikwataga kucubungula lesitfombe, kunetikhala leti ngenalutfo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 11:05:31 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/integrations/class-nextgen.php:653
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't find the metadata for the image, possibly the image has been deleted. Asiphumelelanga kutfola imininingwane yalesitfombe, kungenteka kutsi lesitfombe sisusiwe. Details

We couldn't find the metadata for the image, possibly the image has been deleted.

Asiphumelelanga kutfola imininingwane yalesitfombe, kungenteka kutsi lesitfombe sisusiwe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 11:05:52 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/integrations/class-nextgen.php:351
 • core/integrations/class-nextgen.php:352
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You have images that need smushing. %1$sBulk smush now!%2$s Unetitfombe letidzinga kuncishiswa. %sTinciphise ngatiningi nyalo!%s Details

You have images that need smushing. %1$sBulk smush now!%2$s

Unetitfombe letidzinga kuncishiswa. %sTinciphise ngatiningi nyalo!%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <a>, %2$s - </a>
Date added:
2017-10-04 11:06:31 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-abstract-page.php:701
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yay! All images are optimized as per your current settings. Yebo! Tonkhe titfombe tilungiswe njengekwe tilungiselelo takho tanyalo. Details

Yay! All images are optimized as per your current settings.

Yebo! Tonkhe titfombe tilungiswe njengekwe tilungiselelo takho tanyalo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 11:06:44 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-ajax.php:435
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image couldn't be smushed as the nonce verification failed, try reloading the page. Sitfombe asikanciphiseki ngoba kucinisekiswa kwe-nonce akukenteki, linga kuvula lelikhasi kabusha. Details

Image couldn't be smushed as the nonce verification failed, try reloading the page.

Sitfombe asikanciphiseki ngoba kucinisekiswa kwe-nonce akukenteki, linga kuvula lelikhasi kabusha.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 11:07:10 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-ajax.php:363
 • core/integrations/class-nextgen.php:662
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image not smushed, fields empty. Sitfombe asikanciphiseki, tikhala letingena lutfo. Details

Image not smushed, fields empty.

Sitfombe asikanciphiseki, tikhala letingena lutfo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-04 11:07:25 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-ajax.php:354
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 37 38 39 40 41 43
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators