WPMU DEV In Your Language

Translation of Defender: Bulgarian

1 2 3 7
Prio Original string Translation
You've removed all recipients. If you save without a recipient, we'll automatically turn off reports Премахнахте всички получатели. Ако запишете без получател, ние автоматично ще изключим отчетите Details

You've removed all recipients. If you save without a recipient, we'll automatically turn off reports

Премахнахте всички получатели. Ако запишете без получател, ние автоматично ще изключим отчетите

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 12:00:59 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/component/recipients.vue:9
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Control what to do with your settings and data. Settings are each module's configuration options, Data includes the stored information like logs, statistics other pieces of information stored over time. Контролирайте какво да правите с настройките и данните си. Настройките са опциите за конфигуриране на всеки модул. Данните включват съхранената информация като дневници, статистика и други данни, съхранявани във времето. Details

Control what to do with your settings and data. Settings are each module's configuration options, Data includes the stored information like logs, statistics other pieces of information stored over time.

Контролирайте какво да правите с настройките и данните си. Настройките са опциите за конфигуриране на всеки модул. Данните включват съхранената информация като дневници, статистика и други данни, съхранявани във времето.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 12:24:30 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/settings/screen/data.vue:11
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We recommend you add your own IP to avoid getting locked out accidentally! Your current IP is <span class='admin-ip'>%s</span> Препоръчваме ви да добавите собствения си IP адрес, за да избегнете случайно заключване! Текущият ви IP адрес е <span class='admin-ip'>%s</span>. Details

We recommend you add your own IP to avoid getting locked out accidentally! Your current IP is <span class='admin-ip'>%s</span>

Препоръчваме ви да добавите собствения си IP адрес, за да избегнете случайно заключване! Текущият ви IP адрес е <span class='admin-ip'>%s</span>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 17:25:31 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/ip-lockout/screen/ip-blacklist.vue:378
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enabling this option will ensure you're always the first to know when something suspicious is detected on your site. Активирането на тази опция ще гарантира, че винаги сте първите, които знаят кога се открива нещо подозрително на сайта Ви. Details

Enabling this option will ensure you're always the first to know when something suspicious is detected on your site.

Активирането на тази опция ще гарантира, че винаги сте първите, които знаят кога се открива нещо подозрително на сайта Ви.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 13:30:28 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • app/module/scan/view/automation-free.php:17
 • front/src/module/scan/screen/_reporting-free.vue:19
 • front/src/module/scan/screen/_reporting.vue:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It is highly recommended you avoid using the default username ‘admin'. Use this tool to automatically lockout and ban users who try to login with common usernames. Препоръчително е да избягвате използването на потребителското име по подразбиране „admin“. Използвайте този инструмент, за да блокирате автоматично и да забраните потребители, които се опитват да влязат с обичайните администраторски потребителски имена. Details

It is highly recommended you avoid using the default username ‘admin'. Use this tool to automatically lockout and ban users who try to login with common usernames.

Препоръчително е да избягвате използването на потребителското име по подразбиране „admin“. Използвайте този инструмент, за да блокирате автоматично и да забраните потребители, които се опитват да влязат с обичайните администраторски потребителски имена.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 13:04:27 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/ip-lockout/screen/lockout.vue:152
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Any countries you select will always be able to view your website. Note: We've added your default country by default. Държавите, които изберете винаги ще могат да виждат уебсайта ви. Забележка: По подразбиране сме добавили Вашата страна. Details

Any countries you select will always be able to view your website. Note: We've added your default country by default.

Държавите, които изберете винаги ще могат да виждат уебсайта ви. Забележка: По подразбиране сме добавили Вашата страна.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 12:11:39 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/ip-lockout/screen/ip-blacklist.vue:188
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: your allowlist will override any country ban, but will still follow your 404 and login lockout rules. Забележка: Вашият бял списък ще замени всяка забрана за държава, но все пак ще спазва правилата за блокиране на 404 и влизане. Details

Note: your allowlist will override any country ban, but will still follow your 404 and login lockout rules.

Забележка: Вашият бял списък ще замени всяка забрана за държава, но все пак ще спазва правилата за блокиране на 404 и влизане.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 13:23:51 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/ip-lockout/screen/ip-blacklist.vue:204
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload your exported blocklist. Качете експортирания си черен списък. Details

Upload your exported blocklist.

Качете експортирания си черен списък.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 13:30:10 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/ip-lockout/screen/ip-blacklist.vue:242
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add IP addresses you want to permanently ban from, or always allow access to your website. Добавете IP адреси, които искате да забраните за постоянно, или да разрешите достъп до уебсайта за постоянно. Details

Add IP addresses you want to permanently ban from, or always allow access to your website.

Добавете IP адреси, които искате да забраните за постоянно, или да разрешите достъп до уебсайта за постоянно.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 12:14:32 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/ip-lockout/screen/ip-blacklist.vue:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We can't update PHP for you, contact your hosting provider or developer to help you upgrade. Не можем да актуализираме PHP за вас, свържете се с вашият хостинг доставчик или разработчик. Details

We can't update PHP for you, contact your hosting provider or developer to help you upgrade.

Не можем да актуализираме PHP за вас, свържете се с вашият хостинг доставчик или разработчик.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 12:31:23 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/php-versions.vue:61
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
3. Reload NGINX 3. Презаредете NGINX. Details

3. Reload NGINX

3. Презаредете NGINX.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 19:46:57 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/prevent-php-executed.vue:140
 • front/src/module/security-tweak/component/protect-information.vue:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
While it may not be in use, we haven't found any code stopping debugging information being output. It's best to remove all doubt and disable error reporting completely. Макар че може да не се използва, не сме открили никакъв код за спиране на показване на информация за отстраняване на грешки. Най-добре е да премахнете всички съмнения и да изключите докладите за грешки напълно. Details

While it may not be in use, we haven't found any code stopping debugging information being output. It's best to remove all doubt and disable error reporting completely.

Макар че може да не се използва, не сме открили никакъв код за спиране на показване на информация за отстраняване на грешки. Най-добре е да премахнете всички съмнения и да изключите докладите за грешки напълно.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 13:09:43 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/hide-error.vue:59
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Using the default admin username is widely considered bad practice and opens you up to the easiest form of entry to your website. We recommend avoiding generic usernames like admin, administrator, and anything that matches your hostname (mattebutter) as these are the usernames hackers and bots will attempt first. Използването на потребителското име на администратора по подразбиране се счита за лоша практика и ви отваря до най-лесния начин за вход във вашия туебсайт. Препоръчваме да избягвате общи потребителски имена като admin, administrator и всичко, което съответства на името на хоста ви (mattebutter), тъй като това е което хакерите ще опитат първо. Details

Using the default admin username is widely considered bad practice and opens you up to the easiest form of entry to your website. We recommend avoiding generic usernames like admin, administrator, and anything that matches your hostname (mattebutter) as these are the usernames hackers and bots will attempt first.

Използването на потребителското име на администратора по подразбиране се счита за лоша практика и ви отваря до най-лесния начин за вход във вашия туебсайт. Препоръчваме да избягвате общи потребителски имена като admin, administrator и всичко, което съответства на името на хоста ви (mattebutter), тъй като това е което хакерите ще опитат първо.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 13:34:00 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/replace-admin-username.vue:60
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
One of the most common methods of gaining access to websites is through brute force attacks on login areas using default/common usernames and passwords. If you're using the default ‘admin' username, you're giving away an important piece of the puzzle hackers need to hijack your website. Един от най-често срещаните начини за получаване на достъп до уебсайтове е чрез атаки с груба сила върху страницата за вход с помощта на стандартни / общи потребителски имена и пароли. Ако използвате потребителското име по подразбиране „admin“, вие разкривате важна част от пъзела на вашият сайт. Details

One of the most common methods of gaining access to websites is through brute force attacks on login areas using default/common usernames and passwords. If you're using the default ‘admin' username, you're giving away an important piece of the puzzle hackers need to hijack your website.

Един от най-често срещаните начини за получаване на достъп до уебсайтове е чрез атаки с груба сила върху страницата за вход с помощта на стандартни / общи потребителски имена и пароли. Ако използвате потребителското име по подразбиране „admin“, вие разкривате важна част от пъзела на вашият сайт.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 19:33:15 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/replace-admin-username.vue:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, we will only notify the recipients below when a security tweak hasn’t been actioned for 7 days. По подразбиране ще уведомяваме получателите когато проблем в сигурността не е бил поправен в продължение на 24 часа. Details

By default, we will only notify the recipients below when a security tweak hasn’t been actioned for 7 days.

По подразбиране ще уведомяваме получателите когато проблем в сигурността не е бил поправен в продължение на 24 часа.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-12 12:56:54 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/security-tweak/screen/notification.vue:39
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 7
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators