WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Catalan

1 2
Prio Original string Translation
This is an advanced feature and can break themes easily. We recommend modifying each file individually and checking your frontend regularly for issues. Aquesta és una característica avançada i pot trencar temes fàcilment. Us recomanem modificar cada fitxer individualment i consultar el frontend regularment per problemes. Details

This is an advanced feature and can break themes easily. We recommend modifying each file individually and checking your frontend regularly for issues.

Aquesta és una característica avançada i pot trencar temes fàcilment. Us recomanem modificar cada fitxer individualment i consultar el frontend regularment per problemes.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-03 11:08:33 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/found-assets-modal.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Next, optimize your file structure by turning on compression, and moving files in order to speed up your page load times. A continuació, optimitzeu l'estructura dels fitxers activant la compressió i movent arxius per accelerar els temps de càrrega de la pàgina. Details

Next, optimize your file structure by turning on compression, and moving files in order to speed up your page load times.

A continuació, optimitzeu l'estructura dels fitxers activant la compressió i movent arxius per accelerar els temps de càrrega de la pàgina.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-17 14:01:55 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/found-assets-modal.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below. El registre de depuració està actiu. Els registres s'emmagatzemen durant 30 dies, podeu descarregar el fitxer de registre a continuació. Details

Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below.

El registre de depuració està actiu. Els registres s'emmagatzemen durant 30 dies, podeu descarregar el fitxer de registre a continuació.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-03 11:10:11 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:278
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Gravatar Caching stores local copies of avatars used in comments and in your theme. You can control how often you want the cache purged depending on how your website is set up. L'emmagatzematge a la memòria cau de gravatar emmagatzema còpies locals dels avatars usats en els comentaris i en el teu tema. <br> Pots controlar la freqüència amb la qual es purga la memòria cau segons la configuració del teu lloc web. Details

Gravatar Caching stores local copies of avatars used in comments and in your theme. You can control how often you want the cache purged depending on how your website is set up.

L'emmagatzematge a la memòria cau de gravatar emmagatzema còpies locals dels avatars usats en els comentaris i en el teu tema. <br> Pots controlar la freqüència amb la qual es purga la memòria cau segons la configuració del teu lloc web.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-24 15:09:16 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/disabled-gravatar-meta-box.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've noticed you've made changes to your website. If you’ve installed new plugins or themes, we recommend you re-check Hummingbird's Asset Optimization configuration to ensure those new files are added correctly. Hem observat que heu fet canvis al lloc web. Si heu instal·lat noves extensions o temes, us recomanem que torneu a revisar la configuració d'optimització d'actius de Hummingbird per garantir que aquests nous fitxers s'afegeixin correctament.<!--<a href='#'>Més informació</a>.--> Details

We've noticed you've made changes to your website. If you’ve installed new plugins or themes, we recommend you re-check Hummingbird's Asset Optimization configuration to ensure those new files are added correctly.

Hem observat que heu fet canvis al lloc web. Si heu instal·lat noves extensions o temes, us recomanem que torneu a revisar la configuració d'optimització d'actius de Hummingbird per garantir que aquests nous fitxers s'afegeixin correctament.<!--<a href='#'>Més informació</a>.-->

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-03 11:11:22 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/class-notices.php:396
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax. Per exemple, si no vols emmagatzemar a la memòria cau les pàgines que estiguin niuades als la teva àrea de fòrums, hauries d'afegir "/fòrums/" com a regla. Quan Hummingbird emmagatzemi pàgines a la memòria cau, ignorarà qualsevol URL que contingui "/fòrums/". Per excloure una pàgina específica, pots afegir "/forums/titol-del-fil". Accepta sintaxi d'expressió regular, per a exclusions més complexes, pot ser útil provar a <a href="https://regex101.com" target="_blank"> regex101.com</a>. Nota: Hummingbird convertirà automàticament la teva entrada a la sintaxi regex vàlida. Details

For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax.

Per exemple, si no vols emmagatzemar a la memòria cau les pàgines que estiguin niuades als la teva àrea de fòrums, hauries d'afegir "/fòrums/" com a regla. Quan Hummingbird emmagatzemi pàgines a la memòria cau, ignorarà qualsevol URL que contingui "/fòrums/". Per excloure una pàgina específica, pots afegir "/forums/titol-del-fil". Accepta sintaxi d'expressió regular, per a exclusions més complexes, pot ser útil provar a <a href="https://regex101.com" target="_blank"> regex101.com</a>. Nota: Hummingbird convertirà automàticament la teva entrada a la sintaxi regex vàlida.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - opening a tag, %2$s - closing a tag
Date added:
2018-06-05 00:21:16 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:405
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates. Pots utilitzar la constant <code>%s</code> per indicar-li a Hummingbird que no emmagatzemi pàgines o plantilles específiques. Details

You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates.

Pots utilitzar la constant <code>%s</code> per indicar-li a Hummingbird que no emmagatzemi pàgines o plantilles específiques.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: code snippet.
Date added:
2018-06-05 00:23:47 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:92
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Did you know the Pro version of Hummingbird comes up to 2x better compression and a CDN to store your assets on? Get it as part of a WPMU DEV membership. <a href="%s" target="_blank">Learn more.</a> Sabies que la versió Pro de Hummingbird arriba al doble de millor compressió i té una xarxa de lliurament de continguts (content delivery network, CDN, en anglès) per emmagatzemar-hi els teus actius? Aconsegueix-ho com a part de la teva subscripció a WPMU DEV. <a href="%s" target="_blank">Més informació.</a> Details

Did you know the Pro version of Hummingbird comes up to 2x better compression and a CDN to store your assets on? Get it as part of a WPMU DEV membership. <a href="%s" target="_blank">Learn more.</a>

Sabies que la versió Pro de Hummingbird arriba al doble de millor compressió i té una xarxa de lliurament de continguts (content delivery network, CDN, en anglès) per emmagatzemar-hi els teus actius? Aconsegueix-ho com a part de la teva subscripció a WPMU DEV. <a href="%s" target="_blank">Més informació.</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s - learn more link
Date added:
2018-05-06 17:39:27 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/check-files-modal.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online. El Temps d'activitat monitoritza el temps de resposta del teu servidor i et permet saber si el teu lloc web ha caigut o <br>quan carrega massa lent per als teus visitants. Activa el Temps d'activitat i assegura't que el teu lloc web estigui sempre en línia. Details

Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online.

El Temps d'activitat monitoritza el temps de resposta del teu servidor i et permet saber si el teu lloc web ha caigut o <br>quan carrega massa lent per als teus visitants. Activa el Temps d'activitat i assegura't que el teu lloc web estigui sempre en línia.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-24 15:46:41 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/uptime/disabled-meta-box.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sWe recommend you make one tweak at a time%2$s and check the frontend of your website each change to avoid any mishaps. <strong>Et recomanem que facis un ajust cada vegada</strong> i que comprovis la portada (frontend) del teu lloc web amb cada canvi per evitar contratemps. Details

%1$sWe recommend you make one tweak at a time%2$s and check the frontend of your website each change to avoid any mishaps.

<strong>Et recomanem que facis un ajust cada vegada</strong> i que comprovis la portada (frontend) del teu lloc web amb cada canvi per evitar contratemps.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <strong>, %2$s - </strong>
Date added:
2018-05-12 16:34:28 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/minification-advanced-modal.php:35
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess for the new settings to take effect. Has fet canvis a la configuració de la memòria cau del teu navegador. Els canvis realitzats tindran efecte quan actualizis el teu .htaccess. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess for the new settings to take effect.

Has fet canvis a la configuració de la memòria cau del teu navegador. Els canvis realitzats tindran efecte quan actualizis el teu .htaccess.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-20 13:18:23 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:173
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess or nginx.conf file with the newly generated code below. Has fet canvis a la configuració de la memòria cau del teu navegador. Has d'actualitzar el teu fitxer .htaccess amb el nou codi que tens a continuació. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess or nginx.conf file with the newly generated code below.

Has fet canvis a la configuració de la memòria cau del teu navegador. Has d'actualitzar el teu fitxer .htaccess amb el nou codi que tens a continuació.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-24 15:47:39 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:167
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to save changes for the new settings to take effect. Has fet canvis a la configuració de la memòria cau del teu navegador. Has de desar els canvis perquè la nova configuració funcioni. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to save changes for the new settings to take effect.

Has fet canvis a la configuració de la memòria cau del teu navegador. Has de desar els canvis perquè la nova configuració funcioni.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-24 15:51:39 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:211
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below. Hem detectat que estàs usant Cloudflare i que aquest s'encarrega de la memòria cau del teu navegador. Pots controlar la configuració de Cloudflare des de Hummingbird connectant el teu compte a continuació. Details

We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below.

Hem detectat que estàs usant Cloudflare i que aquest s'encarrega de la memòria cau del teu navegador. Pots controlar la configuració de Cloudflare des de Hummingbird connectant el teu compte a continuació.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-29 11:28:47 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:86
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: You need to connect your CloudFlare account below for your selected expiry time to take effect. Nota: cal que connectis el teu compte de Cloudflare a continuació perquè el temps de caducitat seleccionat funcioni. Details

Note: You need to connect your CloudFlare account below for your selected expiry time to take effect.

Nota: cal que connectis el teu compte de Cloudflare a continuació perquè el temps de caducitat seleccionat funcioni.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-24 15:52:37 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:205
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators