WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Slovak glossary

1 2
Prio Original string Translation
Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below. Debug logging je aktívny. Záznamy sú uložené po dobu 30 dní, môžete si stiahnuť cez log nižšie. Details

Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below.

Debug logging je aktívny. Záznamy sú uložené po dobu 30 dní, môžete si stiahnuť cez log nižšie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-21 12:34:39 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:274
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Gravatar Caching stores local copies of avatars used in comments and in your theme. You can control how often you want the cache purged depending on how your website is set up. Gravatar Caching ukladá lokálne kópie avatarov, ktoré sa používajú v komentároch a vo vašej téme. Môžete<br> kontrolovať, ako často chcete vyčistiť vyrovnávaciu pamäť v závislosti od toho, ako je vaša webová stránka nastavená. Details

Gravatar Caching stores local copies of avatars used in comments and in your theme. You can control how often you want the cache purged depending on how your website is set up.

Gravatar Caching ukladá lokálne kópie avatarov, ktoré sa používajú v komentároch a vo vašej téme. Môžete<br> kontrolovať, ako často chcete vyčistiť vyrovnávaciu pamäť v závislosti od toho, ako je vaša webová stránka nastavená.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-21 12:56:54 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/disabled-gravatar-meta-box.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've noticed you've made changes to your website. If you’ve installed new plugins or themes, we recommend you re-check Hummingbird's Asset Optimization configuration to ensure those new files are added correctly. Zistili sme, že ste vykonali zmeny na vašich webových stránkach. Ak ste nainštalovali nové doplnky alebo motívy, odporúčame vám opätovne skontrolovať nastavenia Hummingbird optimalizácie obsahu, aby sa zabezpečilo správne pridanie nových súborov. <!--<a href='#'>Dozvedieť sa viac</a>.--> Details

We've noticed you've made changes to your website. If you’ve installed new plugins or themes, we recommend you re-check Hummingbird's Asset Optimization configuration to ensure those new files are added correctly.

Zistili sme, že ste vykonali zmeny na vašich webových stránkach. Ak ste nainštalovali nové doplnky alebo motívy, odporúčame vám opätovne skontrolovať nastavenia Hummingbird optimalizácie obsahu, aby sa zabezpečilo správne pridanie nových súborov. <!--<a href='#'>Dozvedieť sa viac</a>.-->

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-09 09:50:54 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/class-notices.php:396
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax. Ak napríklad nechcete vložiť do vyrovnávacej pamäte žiadne stránky, ktoré sú vnorené vo vašich fórach oblasti, ktorú by ste mohli pridať"/forums/" ako pravidlo. Keď Hummingbird prejde do vyrovnávacej pamäte, ignoruje všetky URL ktorý obsahuje "/forums/". Ak chcete vylúčiť konkrétnu stránku, mali by ste pridať "/forums/thread-title". Akceptuje syntax regulárneho výrazu, pre komplexnejšie vylúčenia môže byť užitočné otestovať na <a href="https://regex101.com" target="_blank">regex101.com</a>. Poznámka: Hummingbird automaticky prevedie váš vstup do platnej syntaxe regexu. Details

For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax.

Ak napríklad nechcete vložiť do vyrovnávacej pamäte žiadne stránky, ktoré sú vnorené vo vašich fórach oblasti, ktorú by ste mohli pridať"/forums/" ako pravidlo. Keď Hummingbird prejde do vyrovnávacej pamäte, ignoruje všetky URL ktorý obsahuje "/forums/". Ak chcete vylúčiť konkrétnu stránku, mali by ste pridať "/forums/thread-title". Akceptuje syntax regulárneho výrazu, pre komplexnejšie vylúčenia môže byť užitočné otestovať na <a href="https://regex101.com" target="_blank">regex101.com</a>. Poznámka: Hummingbird automaticky prevedie váš vstup do platnej syntaxe regexu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - opening a tag, %2$s - closing a tag
Date added:
2018-10-21 13:23:26 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:391
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates. Môžete použiť <code>%s</code> neustále učí Hummingbird nie do cache konkrétnych stránok alebo šablón. Details

You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates.

Môžete použiť <code>%s</code> neustále učí Hummingbird nie do cache konkrétnych stránok alebo šablón.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: code snippet.
Date added:
2018-10-21 13:24:49 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:91
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online. Uptime monitoruje čas odozvy servera a umožňuje vám vedieť, keby bola vaša webová stránka nedostupná alebo<br> príliš pomalá pre návštevníkov. Aktivujte funkciu uptime a uistite sa, že vaše webové stránky sú vždy online. Details

Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online.

Uptime monitoruje čas odozvy servera a umožňuje vám vedieť, keby bola vaša webová stránka nedostupná alebo<br> príliš pomalá pre návštevníkov. Aktivujte funkciu uptime a uistite sa, že vaše webové stránky sú vždy online.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-08 19:30:46 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/uptime/disabled-meta-box.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below. Zistili sme, že používate službu CloudFlare, ktorá spravuje ukladanie do vyrovnávacej pamäte prehliadača pre teba. Nastavenia CloudFlare môžete ovládať pomocou aplikácie Hummingbird pripojením vášho účtu nižšie. Details

We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below.

Zistili sme, že používate službu CloudFlare, ktorá spravuje ukladanie do vyrovnávacej pamäte prehliadača pre teba. Nastavenia CloudFlare môžete ovládať pomocou aplikácie Hummingbird pripojením vášho účtu nižšie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-08 17:23:19 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:81
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: You need to connect your CloudFlare account below for your selected expiry time to take effect. Poznámka: Je potrebné pripojiť váš účet CloudFlare nižšie aby sa prejavil zvolený čas uplynutia platnosti. Details

Note: You need to connect your CloudFlare account below for your selected expiry time to take effect.

Poznámka: Je potrebné pripojiť váš účet CloudFlare nižšie aby sa prejavil zvolený čas uplynutia platnosti.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-09 09:17:50 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird detected an advanced-cache.php file in wp-content directory. Please disable any other caching plugins in order to use Page Caching. Hummingbird zistil súbor advanced-cache.php v adresári obsahu wp-content. Ak chcete použiť funkciu ukladania do vyrovnávacej pamäte stránky, vypnite všetky ostatné doplnky vyrovnávacej pamäte. Details

Hummingbird detected an advanced-cache.php file in wp-content directory. Please disable any other caching plugins in order to use Page Caching.

Hummingbird zistil súbor advanced-cache.php v adresári obsahu wp-content. Ak chcete použiť funkciu ukladania do vyrovnávacej pamäte stránky, vypnite všetky ostatné doplnky vyrovnávacej pamäte.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-12 10:26:17 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-page-cache.php:202
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page caching stores static HTML copies of your pages and posts. These static files are then served to visitors, reducing the processing load on the server and dramatically speeding up your page load time. It’s probably the best performance feature ever. Ukladanie stránok do cache ukladá statické kópie HTML vašich stránok a príspevkov. Tieto statické súbory sú potom<br> zobrazené návštevníkom, čo znižuje zaťaženie spracovania na serveri a dramaticky zrýchľuje<br> čas načítania stránky. Je to pravdepodobne najlepšia funkcia na zvýšenie výkonu vôbec. Details

Page caching stores static HTML copies of your pages and posts. These static files are then served to visitors, reducing the processing load on the server and dramatically speeding up your page load time. It’s probably the best performance feature ever.

Ukladanie stránok do cache ukladá statické kópie HTML vašich stránok a príspevkov. Tieto statické súbory sú potom<br> zobrazené návštevníkom, čo znižuje zaťaženie spracovania na serveri a dramaticky zrýchľuje<br> čas načítania stránky. Je to pravdepodobne najlepšia funkcia na zvýšenie výkonu vôbec.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-08 18:06:40 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/disabled-page-caching-meta-box.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
EVERYTHING YOU NEED FOR WordPress VŠETKO ČO POTREBUJETE PRE WORDPRESS Details

EVERYTHING YOU NEED FOR WordPress

VŠETKO ČO POTREBUJETE PRE WORDPRESS

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-08 17:36:44 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/modules/reporting/templates/footer.php:25
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Get Uptime monitoring as part of a WPMU DEV membership. Uptime monitoruje čas odozvy servera a umožňuje vám vedieť, keby bola vaša webová stránka nedostupná alebo<br> príliš pomalá pre návštevníkov. Získajte Uptime monitoring ako súčasť členstva WPMU DEV. Details

Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Get Uptime monitoring as part of a WPMU DEV membership.

Uptime monitoruje čas odozvy servera a umožňuje vám vedieť, keby bola vaša webová stránka nedostupná alebo<br> príliš pomalá pre návštevníkov. Získajte Uptime monitoring ako súčasť členstva WPMU DEV.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-08 19:28:54 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/uptime/no-membership-meta-box.php:22
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Performance improvements hardly matter if your website isn’t accessible. Monitor your uptime and downtime with WPMU DEV’s Uptime Monitoring website management tool. %1$sTry Pro for FREE today!%2$s Vylepšenia výkonu nemajú žiadny význam, ak vaše webové stránky nie sú dostupné. Monitorujte svoj čas prevádzky a prestoje pomocou nástroja na správu webových stránok WPMU DEV. <a href="%s" target="_blank">Skúste verziu Pro ešte dnes ZDARMA!</a> Details

Performance improvements hardly matter if your website isn’t accessible. Monitor your uptime and downtime with WPMU DEV’s Uptime Monitoring website management tool. %1$sTry Pro for FREE today!%2$s

Vylepšenia výkonu nemajú žiadny význam, ak vaše webové stránky nie sú dostupné. Monitorujte svoj čas prevádzky a prestoje pomocou nástroja na správu webových stránok WPMU DEV. <a href="%s" target="_blank">Skúste verziu Pro ešte dnes ZDARMA!</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - new line and link, %2$s - </a>
Date added:
2018-10-08 15:32:45 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/dashboard/uptime/no-membership-meta-box.php:28
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird can control your CloudFlare Browser Cache settings from here. Simply add your CloudFlare API details and configure away. Hummingbird môže ovládať nastavenia vyrovnávacej pamäte prehľadávača Cloudflare. Jednoducho pridajte podrobnosti aplikácie Cloudflare API a nakonfigurujte ich. Details

Hummingbird can control your CloudFlare Browser Cache settings from here. Simply add your CloudFlare API details and configure away.

Hummingbird môže ovládať nastavenia vyrovnávacej pamäte prehľadávača Cloudflare. Jednoducho pridajte podrobnosti aplikácie Cloudflare API a nakonfigurujte ich.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-20 19:11:20 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:345
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird's Asset Optimization engine can combine and minify the files your website outputs when a user visits your website. The less requests your visitors have to make to your server, the better. Let's check to see what we can optimise, %s! Technológia Hummingbird Asset Optimization môže skombinovať a zmenšiť súbory, ktoré vaše webové stránky uploadujú pri <br> user návšteve vašich webových stránok. Čím menej požadaviek vašich návštevníkov smeruje na váš server, <br>tým lepšie. Poďme skontrolujte, čo môžeme optimalizovať, %s! Details

Hummingbird's Asset Optimization engine can combine and minify the files your website outputs when a user visits your website. The less requests your visitors have to make to your server, the better. Let's check to see what we can optimise, %s!

Technológia Hummingbird Asset Optimization môže skombinovať a zmenšiť súbory, ktoré vaše webové stránky uploadujú pri <br> user návšteve vašich webových stránok. Čím menej požadaviek vašich návštevníkov smeruje na váš server, <br>tým lepšie. Poďme skontrolujte, čo môžeme optimalizovať, %s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: username
Date added:
2018-10-08 18:47:10 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/minification/empty-files-meta-box.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators