WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Slovak glossary

1 2
Prio Original string Translation
Hummingbird uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found %1$shere%2$s. Hummingbird používa Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath môže ukladať informácie o webovom logu návštevníkov stránok vrátane IPs, UA, odkazov, poloha a ISP info návštevníkov stránok po dobu 7 dní. Súbory a obrázky poskytované cez CDN môžu byť uložené a doručené z iných krajín ako vaša. Stackpath’s zásady ochrany osobných údajov môžete nájsť %1$stu%2$s. Details

Hummingbird uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found %1$shere%2$s.

Hummingbird používa Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath môže ukladať informácie o webovom logu návštevníkov stránok vrátane IPs, UA, odkazov, poloha a ISP info návštevníkov stránok po dobu 7 dní. Súbory a obrázky poskytované cez CDN môžu byť uložené a doručené z iných krajín ako vaša. Stackpath’s zásady ochrany osobných údajov môžete nájsť %1$stu%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: start of a href tag, %s: end of a tag
Date added:
2018-10-21 12:32:28 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:263
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Next, optimize your file structure by turning on compression, and moving files in order to speed up your page load times. V ďalšom kroku optimalizujeme štruktúru súborov zapnutím kompresie a presúvaním súborov s cieľom urýchliť načítanie stránok. Details

Next, optimize your file structure by turning on compression, and moving files in order to speed up your page load times.

V ďalšom kroku optimalizujeme štruktúru súborov zapnutím kompresie a presúvaním súborov s cieľom urýchliť načítanie stránok.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-09 09:56:19 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/found-assets-modal.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is an advanced feature and can break themes easily. We recommend modifying each file individually and checking your frontend regularly for issues. Jedná sa o pokročilú funkciu a môže ľahko znefunkčniť vašu tému. Odporúčame upravovať každý súbor jednotlivo a pravidelne kontrolovať frontend vášho webu kvôli prípadným problémom. Details

This is an advanced feature and can break themes easily. We recommend modifying each file individually and checking your frontend regularly for issues.

Jedná sa o pokročilú funkciu a môže ľahko znefunkčniť vašu tému. Odporúčame upravovať každý súbor jednotlivo a pravidelne kontrolovať frontend vášho webu kvôli prípadným problémom.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-09 09:59:25 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/found-assets-modal.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below. Debug logging je aktívny. Záznamy sú uložené po dobu 30 dní, môžete si stiahnuť cez log nižšie. Details

Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below.

Debug logging je aktívny. Záznamy sú uložené po dobu 30 dní, môžete si stiahnuť cez log nižšie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-21 12:34:39 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:278
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Gravatar Caching stores local copies of avatars used in comments and in your theme. You can control how often you want the cache purged depending on how your website is set up. Gravatar Caching ukladá lokálne kópie avatarov, ktoré sa používajú v komentároch a vo vašej téme. Môžete<br> kontrolovať, ako často chcete vyčistiť vyrovnávaciu pamäť v závislosti od toho, ako je vaša webová stránka nastavená. Details

Gravatar Caching stores local copies of avatars used in comments and in your theme. You can control how often you want the cache purged depending on how your website is set up.

Gravatar Caching ukladá lokálne kópie avatarov, ktoré sa používajú v komentároch a vo vašej téme. Môžete<br> kontrolovať, ako často chcete vyčistiť vyrovnávaciu pamäť v závislosti od toho, ako je vaša webová stránka nastavená.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-21 12:56:54 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/disabled-gravatar-meta-box.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've noticed you've made changes to your website. If you’ve installed new plugins or themes, we recommend you re-check Hummingbird's Asset Optimization configuration to ensure those new files are added correctly. Zistili sme, že ste vykonali zmeny na vašich webových stránkach. Ak ste nainštalovali nové doplnky alebo motívy, odporúčame vám opätovne skontrolovať nastavenia Hummingbird optimalizácie obsahu, aby sa zabezpečilo správne pridanie nových súborov. <!--<a href='#'>Dozvedieť sa viac</a>.--> Details

We've noticed you've made changes to your website. If you’ve installed new plugins or themes, we recommend you re-check Hummingbird's Asset Optimization configuration to ensure those new files are added correctly.

Zistili sme, že ste vykonali zmeny na vašich webových stránkach. Ak ste nainštalovali nové doplnky alebo motívy, odporúčame vám opätovne skontrolovať nastavenia Hummingbird optimalizácie obsahu, aby sa zabezpečilo správne pridanie nových súborov. <!--<a href='#'>Dozvedieť sa viac</a>.-->

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-09 09:50:54 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/class-notices.php:390
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Run a Google PageSpeed test and get itemized insight (with fixes) on where you can improve your website’s performance. Spustite test Google PageSpeed a získajte podrobný prehľad (s opravami), kde môžete zlepšiť výkonnosť vášho webu. Details

Run a Google PageSpeed test and get itemized insight (with fixes) on where you can improve your website’s performance.

Spustite test Google PageSpeed a získajte podrobný prehľad (s opravami), kde môžete zlepšiť výkonnosť vášho webu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-08 20:08:40 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/dashboard/performance/disabled-meta-box.php:15
 • admin/views/dashboard/performance/module-meta-box-dismissed.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax. Ak napríklad nechcete vložiť do vyrovnávacej pamäte žiadne stránky, ktoré sú vnorené vo vašich fórach oblasti, ktorú by ste mohli pridať"/forums/" ako pravidlo. Keď Hummingbird prejde do vyrovnávacej pamäte, ignoruje všetky URL ktorý obsahuje "/forums/". Ak chcete vylúčiť konkrétnu stránku, mali by ste pridať "/forums/thread-title". Akceptuje syntax regulárneho výrazu, pre komplexnejšie vylúčenia môže byť užitočné otestovať na <a href="https://regex101.com" target="_blank">regex101.com</a>. Poznámka: Hummingbird automaticky prevedie váš vstup do platnej syntaxe regexu. Details

For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax.

Ak napríklad nechcete vložiť do vyrovnávacej pamäte žiadne stránky, ktoré sú vnorené vo vašich fórach oblasti, ktorú by ste mohli pridať"/forums/" ako pravidlo. Keď Hummingbird prejde do vyrovnávacej pamäte, ignoruje všetky URL ktorý obsahuje "/forums/". Ak chcete vylúčiť konkrétnu stránku, mali by ste pridať "/forums/thread-title". Akceptuje syntax regulárneho výrazu, pre komplexnejšie vylúčenia môže byť užitočné otestovať na <a href="https://regex101.com" target="_blank">regex101.com</a>. Poznámka: Hummingbird automaticky prevedie váš vstup do platnej syntaxe regexu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - opening a tag, %2$s - closing a tag
Date added:
2018-10-21 13:23:26 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:405
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates. Môžete použiť <code>%s</code> neustále učí Hummingbird nie do cache konkrétnych stránok alebo šablón. Details

You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates.

Môžete použiť <code>%s</code> neustále učí Hummingbird nie do cache konkrétnych stránok alebo šablón.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: code snippet.
Date added:
2018-10-21 13:24:49 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:92
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Did you know the Pro version of Hummingbird comes up to 2x better compression and a CDN to store your assets on? Get it as part of a WPMU DEV membership. <a href="%s" target="_blank">Learn more.</a> Vedeli ste, že Pro verzia Hummingbirdu prináša až 2x lepšiu kompresiu a CDN na ukladanie vašich súborov? Získajte ho ako súčasť členstva WPMU DEV. <a href="%s" target="_blank">Zobraziť viac.</a> Details

Did you know the Pro version of Hummingbird comes up to 2x better compression and a CDN to store your assets on? Get it as part of a WPMU DEV membership. <a href="%s" target="_blank">Learn more.</a>

Vedeli ste, že Pro verzia Hummingbirdu prináša až 2x lepšiu kompresiu a CDN na ukladanie vašich súborov? Získajte ho ako súčasť členstva WPMU DEV. <a href="%s" target="_blank">Zobraziť viac.</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s - learn more link
Date added:
2018-10-21 13:46:08 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/check-files-modal.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="%2$s" id="configure-link">here</a>. %1$s z vašich typov vyrovnávacej pamäte nespĺňajú odporúčané obdobie uplynutia platnosti 8 a viac dní. Konfigurujte ukladanie do vyrovnávacej pamäte prehliadača <a href="%2$s" id="configure-link">tu</a>. Details

%1$s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="%2$s" id="configure-link">here</a>.

%1$s z vašich typov vyrovnávacej pamäte nespĺňajú odporúčané obdobie uplynutia platnosti 8 a viac dní. Konfigurujte ukladanie do vyrovnávacej pamäte prehliadača <a href="%2$s" id="configure-link">tu</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: Number of issues
Date added:
2018-10-08 15:20:31 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/dashboard/caching/cloudflare-module-meta-box.php:30
 • admin/views/dashboard/caching/module-meta-box.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="#" id="configure-link">here</a>. %s z vašich typov vyrovnávacej pamäte nespĺňajú odporúčané obdobie uplynutia platnosti 8 a viac dní. Konfigurujte ukladanie do vyrovnávacej pamäte prehliadača <a href="#" id="configure-link">tu</a>. Details

%s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="#" id="configure-link">here</a>.

%s z vašich typov vyrovnávacej pamäte nespĺňajú odporúčané obdobie uplynutia platnosti 8 a viac dní. Konfigurujte ukladanie do vyrovnávacej pamäte prehliadača <a href="#" id="configure-link">tu</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: Number of issues
Date added:
2018-10-08 15:21:25 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-meta-box.php:52
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online. Uptime monitoruje čas odozvy servera a umožňuje vám vedieť, keby bola vaša webová stránka nedostupná alebo<br> príliš pomalá pre návštevníkov. Aktivujte funkciu uptime a uistite sa, že vaše webové stránky sú vždy online. Details

Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online.

Uptime monitoruje čas odozvy servera a umožňuje vám vedieť, keby bola vaša webová stránka nedostupná alebo<br> príliš pomalá pre návštevníkov. Aktivujte funkciu uptime a uistite sa, že vaše webové stránky sú vždy online.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-08 19:30:46 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/uptime/disabled-meta-box.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Store temporary data on your visitors' devices so that they don’t have to download assets twice if they don’t have to. This results in a much faster second time round page load speed. Uložte dočasné údaje do zariadení návštevníkov, aby nemuseli sťahovať obsah dvakrát, ak nemusia. Výsledkom je oveľa vyššia rýchlosť načítania stránok pri opakovanej návšteve. Details

Store temporary data on your visitors' devices so that they don’t have to download assets twice if they don’t have to. This results in a much faster second time round page load speed.

Uložte dočasné údaje do zariadení návštevníkov, aby nemuseli sťahovať obsah dvakrát, ak nemusia. Výsledkom je oveľa vyššia rýchlosť načítania stránok pri opakovanej návšteve.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-08 17:18:21 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-meta-box.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below. Zistili sme, že používate službu CloudFlare, ktorá spravuje ukladanie do vyrovnávacej pamäte prehliadača pre teba. Nastavenia CloudFlare môžete ovládať pomocou aplikácie Hummingbird pripojením vášho účtu nižšie. Details

We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below.

Zistili sme, že používate službu CloudFlare, ktorá spravuje ukladanie do vyrovnávacej pamäte prehliadača pre teba. Nastavenia CloudFlare môžete ovládať pomocou aplikácie Hummingbird pripojením vášho účtu nižšie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-08 17:23:19 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:77
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators